اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه. تجارب هیجانی هواداران ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

برای انجام هر تحقیق ابزاری معتبر نیاز است. در حوزه تماشاگران و هواداران ورزشی یکی از پرکاربردترین ابزارها پرسشنامه است. این پرسشنامه ها باید دارای اعتبار و پایایی لازم باشند تا بتوان به نتایج برخاسته از آن ها اعتماد کرد. هدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی نسخة فارسی پرسشنامه تجارب هیجانی هواداران ورزشی بود. روش‌شناسی پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power انجام پذیرفت. به جهت ارزیابی روایی و پایایی ابزار مورد نظر از شاخص‌هایی همچون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، حداکثر واریانس اشتراک‌گذاشته‌شده (جهت تشخیص اعتبار ممیز)؛ متوسط واریانس استخراج شده (جهت تشخیص اعتبار همگرا)؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (جهت برآورد همسانی درونی و پایایی سازه) استفاده شد که نتایج تمامی شاخص‌ها حکایت از ارزیابی مطلوب ابزار مورد نظر در بستر ورزش داشت. به بیانی دیگر داده‌های تجربی از مدل نظری پژوهش حمایت کرد. همچین در بخشی دیگر از این تحقیق به آزمون مدل ساختاری برآمده از ابزار اعتباریابی شده مذکور پرداخته شد و نتایج این آزمون نیز مناسب برازش گردید. بنابراین پیشنهاد می‌شود محققان فعال در حوزه‌ی علوم ورزشی از نسخة فارسی پرسشنامه مذکور به عنوان ابزاری مناسب برای مطالعه و ارزیابی تجارب هیجانی هواداران ورزشی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Persian version of the Emotional Experiences of Sports Fans Questionnaire

نویسندگان [English]

  • alireza elahi 1
  • Erfan Moradi 2
1 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Sports Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Every research requires a valid tool. In the field of spectators and sports fans, one of the most widely used tools is a questionnaire. These questionnaires must have the necessary validity and reliability in order to be able to trust the results obtained from them.The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the Persian version of the emotional experiences of sports fans questionnaire. The methodology of this study is descriptive-survey, and by purpose, it is a type of applied research. Sample size estimation based on power performed using SPSS Sample power software. Indices such as first and second-order confirmatory factor analysis used to evaluate the validity and reliability of the tool. Also, maximum shared variance (for discriminant validity), average variance extracted (for convergent validity), Cronbach's alpha, and combined reliability (for estimating internal consistency and component reliability) used; that the results of all indices showed the desired evaluation of the instrument in the sport context. In other words, empirical data supported the theoretical model of research. In this research, the structural model test derived from the mentioned validated tools tested, and the results of this test were goodness of fit. Therefore, it suggested that researchers active in sports science use the Persian version of the questionnaire as a suitable tool to study and evaluate the emotional experiences of sports fans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional experiences
  • Sports fans
  • Validation
  • Sport's team