مطالعه پیش‌بینانه توسعه‌ گردشگری ورزشی استان آذربایجان‌شرقی براساس ابعاد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی بود و به­صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه گردشگران نوروزی بود که در سال 1398 به استان آذربایجان‌شرقی مسافرت نموده‌اند و 305 نفر از این جامعه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای تعداد جامعه نامشخص به­روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته پیش‌بینی توسعه گردشگری ورزشی می­باشد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید اساتید متخصص مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از نمونه و با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون تک­متغیره با کمک نرم­افزار SPSS و Vikor استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی مرتبط با جاذبه‌های طبیعی، ورزشی و زیرساختی تأثیر معناداری بر پیش‌بینی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی دارد. هم­چنین نتایج رتبه­بندی Vikor نشان داد که از دیدگاه متخصصان عوامل فرهنگی-اجتماعی رتبه اول و عوامل ورزشی، زیست محیطی مرتبط با جاذبه‌های طبیعی و زیرساختی در رتبه­های دوم تا چهام قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive study of sports tourism development in East Azerbaijan province based on tourism dimensions

نویسندگان [English]

  • Roghayeh sarlab 1
  • zahraa Alipour Nadinlouie 2
  • Houriyhe Dehghanpouri 3
1 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
2 PhD Student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran
چکیده [English]

The present study was descriptive-correlational and was conducted in the field. The statistical population of the study included all Nowruz tourists who traveled to East Azarbaijan province in 1398 and 305 people from this population were selected using cluster sampling formula for an unknown number of people by cluster and targeted random sampling. The research tool is a researcher-made questionnaire predicting the development of sports tourism, the face and content validity of which was confirmed by sports management professors and its reliability was estimated in a preliminary study on 30 samples with a Cronbach's alpha coefficient of 0.82. Univariate regression was used to analyze the data using SPSS and Vikor software. The results showed that socio-cultural, environmental factors related to natural attractions, sports and infrastructure have a significant effect on predicting the factors affecting the development of sports tourism in East Azerbaijan province. Also, the results of Vikor ranking showed that from the perspective of experts, socio-cultural factors were ranked first and sports, environmental factors related to natural attractions and infrastructure were ranked second to fourth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predictive study of sports tourism development