پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی (GSMS) - بانک ها و نمایه نامه ها