کلیدواژه‌ها = پوشاک ورزشی
تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-48

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.354

سحر بابائی نژاد؛ ناهید اتقیاء؛ سید عماد حسینی


تبیین ویژگی‌های شخصیتی و ارزش ویژۀ برند پوشاک ورزشی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-19

https://doi.org/10.34785/J017.2020.219

مهدی نجاریان؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمد خبیری؛ افسر جعفری


شناسایی و اولویت بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-129

10.34785/J017.2020.386

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی