اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 128
تعداد پذیرش 34
تعداد عدم پذیرش 50

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مشاهده مقاله 3862
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 27 %