فصلنامه پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی برای تمامی مقالات فصلنامه موفق به اخذ شناسه ی DOI گردید.

فصلنامه پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی  برای تمامی مقالات فصلنامه موفق به اخذ شناسه ی DOI  گردید.