فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی برای تمامی مقالات فصلنامه موفق به اخذ شناسه ی DOI گردید.

فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی  برای تمامی مقالات فصلنامه موفق به اخذ شناسه ی DOI  گردید.