دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 174-1 
3. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بازار تیم‌های فوتبال لیگ برتری در استان آذربایجان شرقی

صفحه 75-51

رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ فاطمه احمدی؛ محسن نوروزی