نویسنده = ������������ ����������
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بازار تیم‌های فوتبال لیگ برتری در استان آذربایجان شرقی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-51

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.970

رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ فاطمه احمدی؛ محسن نوروزی