اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله باید به زبان فارسی رایج در نشریات علمی و به نثر روان نگارش شده باشد.

 

مقالات ارسال‌شده باید اصیل و پژوهشی باشند.

 

مقاله برای چاپ به نشریۀ نباید به نشریه دیگری ارسال یا قبلاً چاپ شده باشد.

 

ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات نیز مجاز نیست.

 

داوری تمام مقالات دریافتی توسط دو داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان انجام خواهد شد. نظرات داوران پس از جمع‌بندی به نویسنده مسئول منعکس می‌گردد.

 

مهلت ارسال مقالۀ اصلاح‌شده پس از وصول نظر داوران حداکثر 15 روز است.

 

نشریه هیچ‌گونه تعهّدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات دریافتی ندارد.

 

اگر مقاله پیش از ارسال به نشریه، در همایش و مجامع علمی دیگری ارائه شده است، موضوع باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخّصات کامل همایش اعلام شود.

 

صحّت علمی مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان مقاله است و نشریه در این زمینه مسئولیتی ندارد.

 

ثبت مقاله در سامانه نشریه پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی دانشگاه کردستان با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد، در صورتیکه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوء استفاده شده است، لازم است مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند.

 

در صورت درخواست سردبیر یا داوران نشریه، ارسال برخی از مدارک و مستندات مقاله مانند پرسشنامه، مجوّز، معرّفی‌نامه و ... ضروری است.

 

حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است.

 

نشریه در ویرایش مقالات پذیرفته‌شده آزاد است.

 

رعایت دستور خطّ فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است.

 

 اگر مقاله بر اساس دستورالعمل این نشریه تنظیم نشده باشد، سردبیر نشریه بدون قرار دادن مقاله در روند داوری، مقاله را برای تنظیم مجدّد به نویسنده مسئول عودت می‌دهد.

 

مقاله باید عاری از هرگونه عمل غیراخلاقی شامل "جعل داده"، "تحریف واقعیات"، "دزدی علمی و غیره باشد.

 

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند. مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیرداخلی و اجرایی نشریه محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت می‌شود.

 

در صورت اثبات عدم رعایت موارد اخلاقی در اجراء و نگارش مقاله، نشریه مقاله را رد خواهد کرد و طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.