داوران

فرآیند داوری در نشریه 

 1. داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه، دو سو و کور است.
 2. ابتدا مقالات بر اساس استانداردهای نشریه بررسی و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می‌گردند.
 3. مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته و دارای نوآوری و پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند، برای داوران ارسال می‌گردد. در غیر اینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می‌شود.
 4. مقاله تأیید شده سردبیر، برای دو داور متخصص در آن زمینه ارسال می‌گردد.
 5. تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقالات بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه محترم می‌باشند.

الزامات اخلاقی داوران نشریه

 1. داور باید مسئولیت‌پذیر، پاسخگو، وقت‌شناس، علاقه‌مند، و پایبند به اخلاق حرفه‌ای در امر داوری باشد.
 2. داور باید با استناد به شواهد معتبر و متناسب، پرهیز از تعصب، پیش داوری و شتابزدگی در داوری مقاله مشارکت نماید.
 3. داور باید با بیانی واضح در مورد میزان تناسب مقاله برای چاپ در نشریه با سردبیر همکاری نماید.
 4. داوران می‌بایست بعد از مطالعه چکیده مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری مطلع نماید.

 معیارهای داوری مقالات در نشریه

 1. مستند بودن مقاله و بهره‌وری از یافته‌های مدرن
  تدوین مطلوب روش علمی تحقیق(مقدمه، مبانی نظری و ادبیات، طرح مساله و ضرورت، روش پژوهش مناسب، گزارش جامع نتایج و نتیجه‌گیری).
 2. میزان نوآوری و ابتکاری بودن موضوع مقاله
 3.  ضرورت و اولویت موضوع مقاله
 4.  رعایت اصول نگارشی در متن مقاله
 5. انسجام مطالب و شیوایی متن مقاله 
 6. جدید بودن منابع و مآخذ مورد استفاده
 7. کیفیت منابع و مآخذ مورد استفاده
 8. همخوانی عنوان و محتوای مقاله