اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد احسانی

مدیریت ورزشی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ehsani
ehsani148gmail.com

h-index: 9  

مدیر مسئول

دکتر سردار محمدی

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~smohammadi/en/
sardar.mohammadiuok.ac.ir
https://orcid.org/00

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر هاشم کوزه چیان

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

kozechihmodares.ac.ir

دکتر مهوش نوربخش

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

mahvashnoorbakhshyahoo.com

دکتر سید محمد کاشف

تربیت بدنی و علوم ورزشی عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa
mm.kashefyahoo.com

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/a_sanayei
a_sanayeiase.ui.ac.ir
0000-0002-4729-7433

h-index: 14  

دکتر علیرضا الهی

مدیریت ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

alirezaelahiyahoo.com

دکتر رضا شافعی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~rshafei/en/
mmjuok.ac.ir
0000-0003-4499-4361

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر جرونیمو گراسیا فرناندز

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سویلا

www.researchgate.net/profile/Jeronimo-Garcia-Fernandez
jeronimous.es
https://orcid.org/00

h-index: 17  

دکتر مانوئل آلونسو داس سانتوس

بازاریابی ورزشی دانشگاه گرانادا

www.profealonso.com/
manuelalonsougr.es
0000-0001-9681-7231

h-index: 16