اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور محمد احسانی

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ehsani
ehsanimodares.ac.ir

h-index: 9  

مدیر مسئول

دکتر سردار محمدی

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~smohammadi/en/
sardar.mohammadiuok.ac.ir
0000-0001-7078-956X

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر هاشم کوزه چیان

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه تربیت مدرس

kozechihmodares.ac.ir

دکتر مهوش نوربخش

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

noorbakhshkiau.ac.ir

دکتر سید محمد کاشف

تربیت بدنی و علوم ورزشی استادمدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa
mm.kashefurmia.ac.ir

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/a_sanayei
a_sanayeiase.ui.ac.ir
0000-0002-4729-7433

h-index: 14  

سارا کشکر

مدیریت ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی-گروه تربیت بدنی-دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی- دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران

simap.atu.ac.ir/cv/6124017/
keshkaratu.ac.ir
0000-0002-2145-1850

دکتر علیرضا الهی

مدیریت ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران

alirezaelahikhu.ac.ir

دکتر رضا شافعی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~rshafei/en/
mmjuok.ac.ir
0000-0003-4499-4361

h-index: 7