راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی 

مطالعات بازاریابی ورزشی نشریه‌‌ای در حوزة بازاریابی ورزشی و اسپانسرشیپ است که سالانه چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود و شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است:

 

1- ویژگی‌های کلی مقاله

 • مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلة دیگری فرستاده شود.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.
 • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.
 • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.
 • ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
 • حجم مقاله به‌هیچ‌وجه نباید بیش از سی صفحه شود.
 • نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.
 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانة مجلۀ تدریس در سامانۀ نشریات دانشگاه کردستان به نشانی http://http://gsmsmr.uok.ac.ir امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کنید).

 

2- اجزای مقاله

 • عنوان: نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.
 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل.
 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌های محدود (200 واژه یا ده سطر) شامل تصویری کلی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.
 • واژه‌های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست.
 • مقدمه: شامل هدف و ذکر پیشینة پژوهشی مقاله (به اجمال).
 • پیکرة اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری.
 • پی‌نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری در پایین هر صفحه می‌آید.
 • منابع: فهرست‌نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه‌نامة مجله.
 • چکیدة انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازة 11 (تا 1000 واژه).

3- شیوة تنظیم متن

برای دسترسی به شیوه تنظیم متن، لطفا روی عدد یک کلیک کنید1

4- ارجاع به منابع به شیوۀ APA (همه منابع به زبان انگلیسی باشند)

1-4- ارجاع داخل متن

 • نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن «ص» برای شمارة صفحات نیست. همچنین اعداد از راست به چپ نوشته شوند؛ مثل (122- 136)
 • متن ارجاعی (نقل‌قول مستقیم) باید داخل گیومه و نشانی آن به‌ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرار گیرد؛ مثل (سیف، 1368: 426).
 • اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر مشخص خواهد شد.
 • در صورتی ‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ، آن‌ها را از هم متمایز کنید و سپس در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال (حسینی، 1389 الف: 26)
 • 2-4-  ارجاع پایانی (منابع)

2-4- 1- ارجاع به کتاب

 • نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، نام، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، نام کتاب، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام ناشر (بدون ذکر واژة «انتشارات»).
 • در منابع پایانی نام کتاب یا رسالة دکتری، کج (ایرانیک) نوشته می‌شود؛ بنابراین، از سیاه‌کردن (بولد) یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید.

-2-4-2 ارجاع به مقاله

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ نشر اثر (درون  پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله  (ایرانیک و بدون ذکر واژة مجله و...)، دوره یا سال انتشار، شماره، صفحاتی که   مقاله در آن آمده است (بدون استفاده از «ص»).
 • عنوان مقاله و  پایان‌نامة کارشناسی ارشد تنها در گیومه قرار می‌گیرد و کج یا سیاه نمی‌شود.

 -2-4-3 ارجاع به پایان‌‌نامه

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، سال دفاع (درونپرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان رساله، مقطع دفاع‌شده، نام و      نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدة محل تحصیل دانشجو.
 • همان‌طور که گفته شد، نام رسالة دکتری کج (ایرانیک) نوشته می‌شود و عنوان پایان‌نامة کارشناسی ارشد تنها در گیومه قرار می‌گیرد.

 4-2-4- ارجاع به وبگاه‌‌های اینترنتی

 • نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه.
 • ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد.

5- سایر نکات

 • درج نشانۀ تشدید یا تنوین در واژه‌های عربی تشدیدداریا تنوین‌دار ضروری است.
 • هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پانوشت می‌‌آید.
 • در بخش منابع در صورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.
 • در فهرست منابع در صورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر شد، برای سطر دوم، نیم سانتی‌متر تورفتگی ایجاد شود.
 • از شماره‌گذاری یا قراردادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.
 • ارجاع به منابع قدیم، به نام اشهر باشد؛ مثل ناصرخسرو و نه قبادیانی.
 • در نقل منابع از زبان‌های مختلف، برای بزرگ نوشتن حروف اول از قواعد همان زبان پیروی شود؛ به این معنا که مثلاً در زبان فرانسه جز اسامی خاص، باقی اسامی با حروف کوچک شروع می‌شوند؛ درحالی‌که در زبان آلمانی، اسم دستوری با حروف بزرگ نوشته می‌شود و باقی کلمات با حروف کوچک و...