اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 251
تعداد پذیرش 107
تعداد عدم پذیرش 96

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 2499
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 206 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 43 %