اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 143
تعداد پذیرش 40
تعداد عدم پذیرش 58

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مشاهده مقاله 5334
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 28 %