اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 196
تعداد پذیرش 86
تعداد عدم پذیرش 76

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مشاهده مقاله 33150
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 44 %