اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 209
تعداد پذیرش 94
تعداد عدم پذیرش 77

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مشاهده مقاله 41878
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 45 %