اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 188
تعداد پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش 76

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مشاهده مقاله 16352
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 42 %