اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 160
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 65

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مشاهده مقاله 7149
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 34 %