اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 174
تعداد پذیرش 67
تعداد عدم پذیرش 74

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مشاهده مقاله 9835
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 39 %