اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 334
تعداد پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش 133

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 37
تعداد مشاهده مقاله 8432
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 191 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 75 روز
درصد پذیرش 37 %