نویسنده = ������������ ����������������
تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات در باشگاه‌های ورزشی شهر کرج

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 85-64

10.34785/J017.2020.948

محمدصادق سعادت؛ محمدرضا مرادی؛ علیرضا امیدی