نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
مقایسه الگوی وفاداری مشتریان جدید و با‌سابقه‌ باشگاه‌های تندرستی شهر اصفهان

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 98-68

حسین علی محمدی؛ حسین کردلو؛ جواد ادبی فیروز جاه؛ نرگس گرامی