کلیدواژه‌ها = محیط پرخطر
بررسی راهکارهای کاربردی سازی رویدادهای ورزشی محلی در جهت پویایی محیط‌های پرخطر اجتماعی با تأکید بر بهبود امنیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

حجت الله ابوالفتحی؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی