کلیدواژه‌ها = اسپانسر
راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفه‌ای ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 49-70

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.562

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری