کلیدواژه‌ها = کافه‌ها و فروشگاه‌های ورزشی
نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه‌ها و فروشگاه‌های ورزشی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-30

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.002

سعید فرهادی سوادرودباری؛ جبار سیف‌پناهی شعبانی؛ مصطفی جعفری؛ تکتم سالاری