بررسی راهکارهای کاربردی سازی رویدادهای ورزشی محلی در جهت پویایی محیط‌های پرخطر اجتماعی با تأکید بر بهبود امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی راهکارهای کاربردی سازی رویدادهای ورزشی محلی در جهت پویایی محیط های پرخطر اجتماعی با تأکید بر امنیت اجتماعی طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیلی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به حوزه امنیت اجتماعی می باشند. بر اساس انتخاب گلوله‌برفی، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در پژوهش حاضر، بـه منظـور طراحـی چـارچوب مفهـومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار بی تی تاپسیس اسلور انجام گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تعداد 12 راهکار به عنوان راهکارهای کاربردی سازی رویدادهای ورزشی محلی در جهت پویایی محیط های پرخطر اجتماعی شناسایی گردید. با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که استفاده از افراد و گروه های مستعد ناامنی در روند مدیریت و برگزاری رویدادهای ورزشی با ضریب 7684/0 مهمترین راهکار و استفاده از نیروی انتظامی در جهت بهبود امنیت رویداد ورزشی با ضریب نزدیکی 1349/0 کم اهمیت ترین راهکار کاربردی سازی رویدادهای ورزشی محلی در جهت پویایی محیط های پرخطر اجتماعی با تأکید بر امنیت اجتماعی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Applications of Local Sports Events for the Dynamic Risk of social Risks Emphasizing on improving social security

نویسندگان [English]

  • Hojat Allah Abolfathi 1
  • Shahab Bahrami 2
  • Bahram Yosefi 3
  • Hossein Eydi 4
1 PhD Student in Sport management Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor of Sport Management, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor, Department of Sport Management, Raazi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate ways of applying local sporting events to the dynamics of high risk social environments with emphasis on social security. This research method was a descriptive-analytical research that was conducted in the field. The statistical population of this study consists of knowledgeable experts in the field of social security. Based on snowball selection, 13 individuals were identified as the research sample. In the present study, we designed the conceptual framework of research from trilateral theory. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The whole process of data analysis was performed using BT TOPSIS slave software. The results of this study showed that 12 strategies were identified as solutions for applying local sporting events to the dynamics of high risk social environments. According to the results of TOPSIS method, it was found that using insecure individuals and groups in the process of managing and organizing sport events with a coefficient of 0.7684 is the most important strategy and using law enforcement to improve sport event security with a coefficient of proximity of 0.4949. The most effective way of applying local sporting events to identify the dynamics of high-risk social environments has been identified with an emphasis on social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • Dynamics
  • Local Events
  • Risky Environment
  • Sports