شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و مدل های ریاضی MADM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.787

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر امنیت مجموعه های ورزشی بود. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود. در بخش کیفی، خبرگان (اساتید دانشگاهی) مدیریت اماکن ورزشی بودند که تعداد 11 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل می دادند. در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان مجموعه های ورزشی شهر کرج بودند (785N=). مراحل اجرای این تحقیق را می توان در قالب 2 مطالعه کلی تشریح کرد. در مطالعه اول، مهم‌ترین عوامل موثر بر امنیت مجموعه های ورزشی از دید خبرگان شناسایی شد که عبارتند از: کنترل محیطی، کنترل ورودی ها، بررسی صلاحیت و اعتبار نامه افراد، سیستم های حفاظت فیزیکی، مدیریت ریسک، مدیریت امور اضطراری، ارتباطات، پرسنل امنیتی، آموزش (الگو سازی و شبیه سازی)، محافظت در برابر مواد سمی، ساختار مکان ورزشی و اقدامات فرهنگی. در مطالعه دوم نیز، عوامل بدست آمده از مطالعه قبلی، در قالب پرسشنامه ای در میان اعضای نمونه آماری توزیع شد و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، عوامل بدست آمده رتبه بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان دادند که، سیستم های حفاظت فیزیکی مهم ترین عامل در تامین امنیت مجموعه های ورزشی می باشد و بعد از آن به ترتیب پرسنل امنیتی، ساختار مکان ورزشی، بررسی صلاحیت و اعتبارنامه افراد، کنترل ورودی ها، مدیریت امور اضطراری، کنترل محیطی، آموزش، مدیریت ریسک، ارتباطات، محافظت در برابر مواد سمی و اقدامات فرهنگی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing factors affecting the security of sport facilities Based on Fuzzy Delphi and MADM

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Saeidi Majd 1
  • Hossein Abdolmaleki 2
  • Abbas Khodatari 3
1 Master of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor of sport management, Faculty of physical education and sport science, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the security of Iranian sports complexes. The mixed research method is a combination of qualitative and quantitative methods. The statistical population of this study consists of two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative section, sports management experts have comprised 11 Delphi panel members. In the quantitative section, the statistical population of this study is managers and staff of Karaj sports complexes (N = 785). In the qualitative section, all 11 Delphi Panel Experts have been selected as the sample. In the quantitative section 121 questionnaires have been returned to the researcher. The process of performing this research can be described in two general studies. In the first study, based on the fuzzy Delphi method, experts have identified the most important factors affecting the security of sports complexes: Environmental Control, Entrance Control, Qualification and Accreditation, Physical Protection Systems, Risk Management, Emergency Management, Communications, Security Personnel, Training (Modeling and Simulation), Protection against Toxic Substances, Sports Location Structure and Cultural Activities. In the second study, the factors obtained from the previous study have been distributed among the members of the sample through a questionnaire and the factors have been prioritized using multi- Attribute decision-making methods. The results of this study show that physical protection systems are the most important factor in securing sports complexes, followed by security personnel, sports facility structure, qualification and accreditation, entrance control, emergency management, environmental control, Education, risk management, communication, protection against toxic substances and cultural practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Sport Facilities
  • Fuzzy Delphi
  • MADM
Abdolmaleki, H., Heidari, F., Zakizadeh, S. B., & De Bosscher, V. (2019). Intellectual capital, the key to success in the management of high-performance sport organisations: The case of Iran’s Ministry of Sport and Youth. Studies, 41(2), 55-68.
Abdolmaleki, H., Mirzazadeh, Z. S., & Ghahfarokhhi, E. A. (2018). Identify and prioritise factors affecting sports consumer behaviour in Iran. International Journal of Sport Management and Marketing, 18(1-2), 42-62.
Alidost ghahfarrokhi, e., & Ahmadi, a. (2012). The Relationship between Service Quality and Satisfaction of Spectators in Host Stadiums of AFC Championship League. Journal of Sport Management, 4(14), 31-47. doi:10.22059/jsm.2012.28903. (in persian)
Del Campo, V., & Sánchez, P. (2016). Analysis and assessment of the security of the school sport facilities and equipments in the city of Merida (Extremadura). RETOS-Neuvas Tendencias en Educacion Fisica, Deporte y Recreacion(29), 66-71.
Delavar A., A. A. M., Rezaee A.M. (2008). Sychometric Characteristics of Feeling Security Scale (Tfss) for Tehran Population. Daneshvar Raftar, 25(28), 11. (in persian)
Gordon, K. O., Czekanski, W. A., & DeMeo, J. A. (2016). Assessing the influence of sport security operations on the guest experience: Using the Delphi method to understand practitioner perspectives. Journal of Sport Safety and Security, 1(1), 2.
Hall, S., Ward, R., Cunningham, T., & Marciani, L. (2008). Developing a new curriculum in sport security management. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 5(1).
Hall, S. A. (2006). Standards for effective security management of university sport venues.
Hall, S. A. (2010). Sport event safety and security: The importance of training your people. Security, 47(6).
Hall, S. A., Thomas Cieslak, I., Marciani, L., Cooper, W., & McGee, J. A. (2010). Protective security measures for major sport events: Proposing a baseline standard. Journal of Emergency Management, 8(1), 47-55.
Harati, S., Ashraf Ganjouei, F., Amirtash, A., Nikaeen, Z. (2019). Investigating the Physical Security Dimensions Affecting Volleyball Stadiums Security. Journal of System Management, 5(1), 19. (in persian)
Hemati nezhad, M., Taylor, T., Gholizadeh, M. H., & Faraji, R. (2016). Prioritizing Factors Affecting the Security of Iranian Football Stadiums Using Analytical Hierarchy Process. Journal of Sport Management, 8(1), 69-85. doi:10.22059/jsm.2016.58249. (in persian)
Hemmatinezhad, M., Gholizadeh, M. H., Taylor, T., & Faraji, R. (2016). The Role Of Football Games’ Planning And Management On Stadiums’ Security. Sport Management and Development, 4(2), 1-14. (in persian)
Kargar, G.-A., Ghafouri, F., Mohammadi Moghaddam, Y., & Moradi Siasar, G.-R. (2017). Presenting a Model of Factors Affecting Security of Iranian Sport Events. Scientific Journal Management System, 8(4), 157-190. (in persian)
khabiri, m., Sajadi, s. N., doosti, m., & mohamadian, a. (2010). The Viewpoints of Managers of Football Stadiums on Risk Management in Iran Football Stadiums. Journal of Sport Management, 2(6), 67-149. (in persian)
majidi, c., Kashef, S. M., Ahadi, B., & Rasoolazar, G. (2016). The Factors Related to Beautification and joyfulness of university sport places on dorm student's tendency in physical activity. Applied Research in Sport Management, 4(3), 29-39. (in persian)
Menaker, B. E., McGranahan, D. A., & Sheptak Jr, R. D. (2019). Game day alters crime pattern in the vicinity of sport venues in Cleveland, OH. Journal of Sport Safety and Security, 4(1), 1.
naderiyan jahromi, m., poorsoltanzarandi, h., & rohani, e. (2013). Recognizing Security Indicators and Standards of Sport Facilities. Journal of Sport Management, 5(3), 21-36. doi:10.22059/jsm.2013.35707. (in persian)
Pradisathaporn, S., Kaviya, S., Fujii, Y., & Yupapin, P. P. (2011). An intelligent and multipurpose digital ticket using ad hoc network. Procedia Engineering, 8, 296-300.
Saeidi Majd, N. Abdolmaleki, H.Khodayari, A (2020) An Evaluation of Reliability, Validity and Factor Structure of the Questionnaire of Security of Sport Facilities. Sports Science Quarterly. 12(38): 131-149. (in persian)
Shah Mansouri, E. A., & Mozafari, S. A. A. (2006). The Causes of Accession in Sport Crisis And The Ways for Preventing Them in Software, Hardware, Liveware and Mass Media Arenas. Research on Sport Science, -(12), 19. (in persian)
Theysohn, S., Hinz, O., Nosworthy, S., & Kirchner, M. (2009). Official supporters clubs: the untapped potential of fan loyalty. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 10(4).
Voorhees, E. (2018). Mitigating Risk: A Delphi Study Identifying Competencies in Sport and Event Security Management.
Zarei Mahmoudabadi, M. R., Seyed Mohammad Javad. Abdolmaleki, Hossein (2019). A structural model for investigating the role of relationship marketing and brand equity in the development of the business performance of private sport clubs. International Sports Studies, 41(1), 13.