اندازه‌گیری کارآیی نسبی هیات‌های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.364

چکیده

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ. هدف تحقیق حاضر اندازه‌گیری کارآیی نسبی عملکرد هیات‌های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی بوده که به روش میدانی انجام شد. این پژوهش بر اساس اطلاعات 25 هیات ورزشی فعال در استان البرز که برای متغیرهای ورودی و خروجی داده داشته‌اند اجرا شد و کارآیی نسبی آنها با روش تحلیل پوششی داده‌ها مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ورزشکاران تحت پوشش هیات و میزان بودجه دردسترس هیات به عنوان شاخص‌های ورودی و تعداد مسابقات برگزارشده توسط هیات، تعداد مسابقات اعزامی (داخلی، خارجی)، تعداد مقام‌های بدست‌آمده، تعداد دوره‌های مربیگری برگزارشده و تعداد دعوت‌شدگان به تیم ملی به عنوان شاخص‌های خروجی درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزارDEA Solver مورد استفاده قرار گرفت و داده‌ها با استفاده از مدل‌های CCR و BCC ورودی‌محور و خروجی‌محور توسط تحلیل پوششی داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که از میان 25 هیات مورد بررسی، 13 هیات کارا و 12 هیات ناکارا بودند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون- پیترسون رتبه‌بندی نهایی هیات‌ها انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌تواند دلیل عدم کارآیی هیات‌های ناکارا را شناسایی و نحوه کارا شدن آنها با الگوبرداری از هیات‌های کارآمد را مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the efficiency of Alborz sport Concils by Data Envelopment Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Sahar Dehghan Nayeri 1
  • Maryam Religious autonomy 2
  • Abbas Rezaei Pandari 3
1 Alzahra university
3 Tarbiat Modares university
چکیده [English]

Performance evaluation provides a good context to motivate and facilitate the organization's goals. The purpose of this study was to assess the efficiency of sport concils of Alborz province. In this research, Data Envelopment Analysis Technique was used. This study was applied and descriptive-analytical which was done by field method. This study was conducted based on the information of 25 active sport concils in Alborz province that had data for input and output variables and the relative efficiency of sport concils has been investigated by Data Envelopment Analysis method. The criteria selected for entry are: “the number of athletes covered by the board”, “the amount of funds available to the board” and outcomes including “the number of competitions held by the board itself”, “the number of contests (internal and external)”, “the number of positions obtained”, “the number of courses coaches” and “the number of invited to the national team”. DEA Solver software was used to analyze the data and evaluate it. The data were analyzed using two CCR and BCC input and axis inputs in the Data Envelopment Analysis method. The results of the data analysis showed that out of 25 sport concils surveyed, 13 were efficient and 12 were inefficient. According to the results, it is possible to identify the reason for the inefficiency of inefficient sport concils and to determine how they become efficient by following the model of efficient sport concils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz
  • Data Envelopment Analysis
  • efficiency
  • performance evaluation
  • sport concil
Abtahinia, A., Mirkazemi, A., Keshtidar, M. (2013). Optimization performance evaluation of physical education offices in universities compound synthetic approachment EFQM, BSC & DEA. Research on university sport. 1(4): 27-52. (Persian)
Adabi Firouzjah J., Mozafari S. A., Hadavi F. (2013). Measuring the efficiency of provincial administrations of the ministry of sport and youth by using data envelopment analysis. Research in Sport Management & Motor Behavior. 11: 61-78. (Persian)
Adams, S. (2008). Using data envelopment analysis to assess the thecnical efficiency of public school districts in Arkansas, Dissertation, unpublished data, university of Arkansas at little rock. P. 112.
Afshar Kazemi, M. A., Toloui, A & Ghalam Siah, L. (2009). Designing a combined model of Balanced Score Card and DEA, Health System Journal. 1 (3): 15- 32. (Persian)
Alexander, C., Busch, G., Stringer, K. (2003). Implementing and interpreting a data envelopment analysis model to assess the efficiency of health systems in developing countries, IMA Journal of Management Mathematics, 14: 49-63.
Alimardani, M., Adabi Firouzjah, J., Ramezan, R. (2020). Evaluation the performance and Ranking sport boards of Qom Province, Applied research in sport management, 8(4): 49-59. (Persian)
Azar, A. (2000). Data envelopment analysis and hierarchical analysis Process: A comparative study, Quarterly journal of management studies, 7(28):129-146. (Persian)
Azar, A & Motmeni, A. (2007). Designing a dynamic productivity model with DEA Approach, Managers Quarterly. 3: 1-22. (Persian)
Azar, A & Rezaei Pendari, A. (2018). Research in advanced operations, Second edition, Negah Danesh, Tehran. (Persian)
Bowlin, W.F. (1998). Measuring Performance: An introduction to Data Envelopment Analysis (DEA), Journal of Cost Analysis 7: 3-27
Daneshvar, M. (2006). Designing and explaining the performance evaluation model of Dana insurance branches using Data Envelopment Analysis Technique, Master’s Thesis. Tarbiat Modares University. 93 (Persian)
Eidi, H., Ramezaninejad, R., Yousefi, B., Asgari, B. (2014). The analysis of effectiveness patterns in sport federations according to competing value framework (CVF). Journal of sport management, 6 (2): 361- 380. (Persian)
Escuer, M., Isabel, Cebrian, L. (2010). Measurement of efficiency of football teams in the champion’s league. Managerial and decision economics. 31, 373-386.
Farkhondehzadeh, A. (2014). Performance evaluation of organizations and evaluation models in organizational effectiveness, Second international conference on management, challenges and strategies, Shiraz, Scientific conference center. 118 (Persian)
Fortuna, T. (2000). A DEA model for the efficiency evaluation of nondominated paths on a road network European, Journal of operation research, 121(3):549-558.
Goharrostami, H. R., Molaeinejad, M., & Ramezaninejad, R. (2019). Analysis of performance dimensions in general directorate of general administration of sport and youth in Guilan province based on Balanced Scorecard Model. Journal of human resource management in sport. 6(2), 345-356. (Persian)
Haas, Dieter J. (2003). Technical efficiency in the major league soccer, Journal of sport economics, 4(3): 203-215.
Halkos, G., Tzeremes, N. (2011). A non-parametric analysis of the efficiency of the top European football clubs. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). 1-20.
Hammond, C J. (2003). Efficiency in the provision of public services: a data envelopment analysis of UK public library systems, Applied economics, 34: 649 -657.
Heidarinejad, S. (2003). Explaining and determining productivity indicators in physical education and sport sciences colleges and departments of public universities and designing a performance improvement model, PhD dissertation in sport management, Teacher Training University, Tehran. (Persian)
Jalali, T., Aghaei, N. (2020). Identifying and prioritizing performance evaluation indices of football coaches and players of Iranian national teams using 360-degree feedback and analytic hierarchy process, Journal of human resource management in Sport, 7 (1): 19- 44. (Persian)
McMillan, M L., and Chan, W H. (2006). University efficiency: a comparison and consolidation of results from stochastic and non-stochastic methods, Education Economics, 14 (1):1- 30.
Mehregan, M. R. (2014). Efficiency and productivity evaluation of Iran insurance Stock company’s branches based on Data Envelopment Analysis and Malmquist Index in the presence of weight. Journal of Modiriat-E-Farda. 13(4), 109-135.
Mohammad Gaafar, H., Safania, A.M., Hosseini, E., Mohamamd Alipour, Gh. (2015). Evaluation of the performance of sports teams at the federation of sports associations using Data Envelopment Analysis. 4th national conference student sports science. University of Shahid Beheshti. P. 44 (Persian)
Momeni, M., & Ghayomi, A. (2011). Statistical analysis by SPSS. Tehran: Tehran University Press. P. 178 (Persian).
Mousavi, S. (2004). Evaluating the performance of humanities faculties of Shahid Beheshti University using data envelopment analysis, M.Sc. Thesis in industrial management, Shahid Beheshti University. P. 120 (Persian)
Nazari, Sh., Divkan, B., Kosaripoor, M. (2020). Explaining the performance evaluation indicators of physical education teachers in Tehran, Quarterly Journal of Education, 41: 107-124. (Persian)
Nazarian Madavani, A., Mokhtari Dinani, M. (2016). The prediction of organizational performance through knowledge management in sports organizations, Sport management studies, 8(36): 73-92. (Persian)
Parvin, N. (2011). Design and development of performance evaluation system of the badminton federation of the Islamic Republic of Iran, M.Sc. Thesis, Payame Noor University. P. 24 (Persian)
Performance evaluation system of sport concils across the country in 2015-2016, Ministry of Sport and Youth, Deputy Ministry of Championship and Professional Sport Development
Rahimi, G. (2006). Performance evaluation and continuous improvement of organization, journal of Tadbir, 173: 41-44. (Persian)
Rezania, k., Mokhatab Rafiei, F., Shirouyehzad, H. (2013). Performance evaluation of sport association board of Isfahan province through DEA and a championship approach. International journal of Data Envelopment Analysis. 1(4): 227-246. (Persian)
Robinson, L. (2006). Customer expectations of sport organization. European sport management quarterly. 6(1), 44-67.
Roodbari, H., Aghaei, N. (2020). Develop of indicators for the selection of coaches and athletes of the weightlifting team with a 360-degree approach, Sport management studies, 12 (61): 33- 58. (Persian)
Rouhi, F., Bagheri Garmaroodi, F., & Soori, F. (2014). Evaluation of the performance of high schools in District 5 of education using the model of data envelopment analysis. Quarterly journal of educational innovations. 52: 59- 77. (Persian)
Saboonchi, R., Mousavi, M. (2016). Analysis the efficiency and rank of sport & youth divisions of Lorestan province using data envelopment analysis (DEA), Contemporary studies on sport management, 6 (11): 85-97. (Persian)
Shafiee, S., Yakideh, K., Zareian, H., Afrouzehe, H. (2020). Efficiency evaluation of men’s Basketball teams in olympic games 2016 Rio de Janeiro Brazil, Sport management studies, 8(4): 11- 86. (Persian)
Skandari, S., Amirtash, A., Safania. A. (2018). Using Data Envelopment Analysis to determine impact factor of efficient sport organizations on inefficient sport organizations. Applied research in sport management, 6 (3): 33-41. (Persian)
Soleimani, B., Ashraf, F. (2018). Efficiency appraisal of provencial volleyball associations in Iran using DEA, Journal of sport management and motor behavior, 14 (27): 103-114. (Persian)
Soteriou, A., Stavrinides, Y. (2000). An internal costumer service quality Data Envelopment Analysis Model for bank branches, international journal of bank, 18: 246-252.
Tabarsa, Gh. (1999). Study and explanation of the role of strategic requirements in choosing the model of performance evaluation of government organizations", Proceedings of the second Shahid Rajaei festival performance evaluation of executive bodies, Tehran: administrative and employment affairs organization. (Persian)
Talebpour, M., Amiri, M., & Rahmani, M. (2017). Designing the model of academic sports performance management by combining BSC and EFQM excellence model using QFD technique. Annals of applied sport science. 4(4): 22-36.
Tavallaei, R. (2007). New approaches to organizational performance evaluation, Police organizational development quarterly, 12: 9-30. (Persian)
Ubaiddullah, H., Yousaf, A., Antonella, P. (2018). A linear regression approach to evaluate the green supply chain management impact on industrial organizational performance. Science of the total environment. 624:162-169.