نقش میانجی آگاهی از برند و تصویر برند در ارتباط بین آگاهی از تبلیغات و ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند ورزشی مروژ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی، سویا، اسپانیا

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.588

چکیده

روش ­تحقیق حاضر توصیفی-­پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. از پرسشنامه ­های استاندارد آگاهی از تبلیغات، آگاهی از برند و ارزش برند و تصویر برند استفاده شد. جامعه آماری کلیه مشتریان برند ورزشی مروژ در کشور ایران بود. روایی پرسشنامه ­ها توسط 5 تن از اساتید متخصص تایید گردید. پایایی پرسشنامه ­ها نیز بالاتر از 8/0 به ­دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار  Smart-PLS استفاده شد. طبق نتایج، مدل تحقیق از برازش متوسط برخوردار است، آگاهی از تبلیغات بر متغیرهای آگاهی از برند، تصویر برند و ارزش ­ویژه ­برند به ­صورت مستقیم تاثیرگذار بود. هم­چنین آگاهی از تبلیغات به ­طور غیرمستقیم از طریق آگاهی از برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند تاثیر داشت. مدیران برندهای ورزشی باید به این نکته، که برند شدن در یک صنعت راهی است؛ بی ­پایان و نیازمند تحقیق و به­ کارگیری علوم مربوطه می ­باشد، توجه کنند و با درک اهمیت ارزش برند و تاثیری که بر وفاداری مشتریان دارد به بررسی و سرمایه ­گذاری بر عوامل اثرگذار بر آن هم­چون تبلیغات، ایجاد آگاهی از برند و تصویر برند بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediator role of brand-awareness and brand image in the realtionship between the advertisment-awareness and the brand equity

نویسندگان [English]

  • samaneh Almasi 1
  • keywan zamany dadaneh 2
  • Hossein Eydi 3
  • Jerónimo García Fernández 4
1 PhD Student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 PhD Student in Sports Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
4 Associate Professor of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences, Seville, Spain
چکیده [English]

The method of the present study was descriptive-survey and based on structural equations. Standard questionnaires of advertising awareness, brand awareness and brand value and brand image were used. The statistical population was all customers of Morooj sports brand in Iran. The validity of the questionnaires was confirmed by 5 expert professors. The reliability of the questionnaires was higher than 0.8. Smart-PLS software was used to analyze the data. According to the results, the research model has a moderate fit, advertising awareness had a direct effect on the variables of brand awareness, brand image and brand equity. Also, awareness of advertising indirectly affected brand equity through brand awareness and brand image. Sports brand managers need to realize that branding in an industry is the way to go; Endless and requires research and application of relevant sciences, pay attention and understand the importance of brand value and the impact it has on customer loyalty to study and invest in the factors that affect it, such as advertising, brand awareness and brand image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising Awareness
  • Brand Awareness
  • Brand Equity
  • Brand Image
Aaker, D., and Keller, K. (1990). Consumer evaluations of brand extensions, Journal of Marketing, (Vol. 54), 27-41.
Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. The Free Press, New York, NY. Aalborg University.degree of Master of Science in International Marketing.
Agarwal, M. K., and Rao, V. R. (1996). An empirical comparison of consumer-based measures of brand equity. Marketing letters, 7(3), 237-247.
Algesheimer, R., Dholakia, U. M., and Herrmann, A. (2005). The social influence of brand community: Evidence from European car clubs. Journal of marketing, 69(3), 19-34.
Alhaddad, A. A. (2015). The effect of advertising awareness on brand equity in social media. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 5(2), 73.
Almasi, S., and Dadaneh, K. Z. (2017). The Mediating role of brand equity in the relationship between the brand personality and obssessive shopping behavior of sport clothes consumers. European Journal of Management and Marketing Studies, 2(1),42-55.
Amiri, S., and Maroofi, F. (2016). The relationship between brand awareness, market outcome, brand equity, and the marketing mix. International Journal of Markets and Business Systems, 2(1), 68-84. [in Persian]
Asadollahi. A., taojary. F., and Zarey.A. (2016). Relationship analysis and comparison of the effect of propaganda and promotion media on the transfer of brand identity and the amount of sport commitment in football, Journal of Communication Management in sports media, 4 (15), 21 -15. [in Persian]
Atilgan, E., Aksoy, Ş., and Akinci, S. (2005). Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing intelligence & planning.
Azadi, Rasul., Yusefi, B., and Eydi., H. (2014). The role of media advertising on promoting brand equity in the clothing industry, Communication management in sports media,2(6),66-75. [in Persian]
Azizi Manesh., A. (2014). Investigating the Effect of Special Brand Value on Customer Behavioral Responses in Case Study Services Case Study: Iranian Insurance Customers in Tehran, 2nd International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting, Kuala Lumpur, Malaysia
Baack., B.S. (2006). Brand association measurement and advertising’s modification of association strength.
Barroso, A., and Llobet, G. (2012). Advertising and consumer awareness of new, differentiated products. Journal of Marketing Research, 773–792.
Behnam, M., Modiri, M., and Hashimi, Z. (2015). The effect of mouth-to-mouth advertising on the creation of a Brand equity based Sports consumer services, Sport Management Studies,31,85-104. [in Persian]
Berry, L. L. (2000). Cultivating service brand equity. Journal of the Academy of marketing Science, 28(1), 128-137.
Bian, X., and Moutinho, L. (2009). The role of brand image, product involvement, and knowledge in explaining consumer purchase behaviour of counterfeits Direct and indirect effects. European Journal of Marketing, 45(1/2), 191-216.
Boo, S., Busser, J., and Baloglu, S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management30(2), 219-231.
Buil, I., De Chernatony, L., and Martinez, E. (2013). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation. Journal of Business Research, 66(1), 115-122.
Buil, I., Martínez, E., and de Chernatony, L. (2013). The influence of brand equity on consumer responses. Journal of consumer marketing, 30(1), 62-74.
Chattopadhyay, T., Dutta, R. N., and Sivani, S. (2010). Media mix elements affecting brand equity: A study of the Indian passenger car market. IIMB Management Review, 22(4), 173-185.
Chen, H. C. (2007). Customers' perceptions of the marketing mix and the effect on Taiwan hypermarkets' brand equity (Doctoral dissertation, Lynn University).
Chen, Y. S. (2010). The drivers of green brand equity: green brand image, green satisfaction, and green trust. Journal of Business Ethics, 93, 307-319.
Cobb-Walgren, C. J., Ruble, C. A., and Donthu, N. (1995). Brand equity, brand preference, and purchase intent. Journal of advertising, 24(3), 25-40.
Cui, W. (2011). Cui, W. (2011). Creating Consumer-based brand equity in the Chinese sports shoes market: Measurement, challenges and opportunities. Aalborg University.
Davari, A., and Rezazadeh, A. (2018). Structural Equation Modeling with PLS Software, Second Edition, Tehran: Jihad Daneshgahi Publishing Organization. [in Persian]
Estelami, H. (2005). A cross-category examination of consumer price awareness in financial and non-financial services. Journal of Financial Services Marketing10(2), 125-139.
Faircloth, J. B., Capella, L. M., and Alford, B. L. (2001). The effect of brand attitude and brand image on brand equity. Journal of Marketing Theory and Practice, 9(3), 61-75.
Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of marketing research. 18(1). 39-50.
Ghanavati, Farzaneh. (2018). The effect of awareness of advertising on the brand equity with the role of mediator brand awareness and brand image (case study: domestic appliance brands), International Congress of Business Administration of Iran, Tehran. [in Persian]
Gordon, G.L., Calantone, R.J. and di Benedetto, A.C. (1993). Brand equity in the businessto-business sector: An exploratory study, Journal of Product and Brand Management,2(3),4-16.
Heinberg, M., Ozkaya, H. E., and Taube, M. (2018). Do corporate image and reputation drive brand equity in India and China? -Similarities and differences. Journal of Business Research, 86, 259-268.
Henseler, J., Ringle, C. M., and Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
He, H., Li, Y., & Harris, L. (2012). Social identity perspective on brand loyalty. Journal of Business Research, 65, 648–57.
Heidarzadeh, K., & Rais Rohani, F. (2014). Exploring the effects of demographic factors and brand perception on the intention of Iranian consumers to purchase luxury automobiles. Journal of Development Evolution Management, 18, 13-22. (Persian).
Hellier, P. K., Geursen, G. M., Carr, R. A., & Rickard, J. A. (2003). Customer repurchase intention: A general structural equation model. European Journal of Marketing, 37(11/12), 1762-800.
Higgins, J. A. (2006). Brand equity & college athletics: investigating the effects of brand uncertainty situations on consumer-based brand equity (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
Hosseini, S. A., Kalashi, M., Sahebkaran, M. A., JamiAlahmadi, A., & Savari, N. (2017). Assessing the impact of brand equity based on fans’ brand loyalty (Case study: Foolad Khuzestan, Iran). European Online Journal of Natural and Social Sciences, 6(1), 28-36.
Hosseini, S. A., Delafrooz, N., & Fadaei, M. (2014). Investigate the effect of brand identity on customer loyalty. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(S4), 3491-506. (Persian).
Hogg, M. K., Cox, A. J., and Keeling, K. (2000), The impact of selfmonitoring on imagecongruence and product/brand valuation, European Journal of Marketing, 34, 641-646.
Hsieh, A. T., and Li, C. K. (2008). The moderating effect of brand image on public relations perception and customer loyalty. Marketing Intelligence & Planning26(1), 26-42.
Huang, R., and Sarigöllü, E. (2014). How brand awareness relates to market outcome, brand equity, and the marketing mix. In Fashion Branding and Consumer Behaviors (pp. 113-132). Springer, New York, NY.
Jenaghi, H., and Alizade Pasdar, N. (2017). Investigating the Relationship Between Media Advertising with Brand equity from the Viewpoint of Shopping Clients in Tabriz Sports Shops, Journal of Azad University,17(36),127-143. [in Persian]
Kayaman, R., and Arasli, H. (2007). Customer based brand equity: evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, 17(1) ,92-129.
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of marketing57(1), 1-22.
Keller, K. L., Parameswaran, M. G., and Jacob, I. (2011). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Pearson Education India.
Keller, K. L., Parameswaran, M. G., and Jacob, I. (2011). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Pearson Education India.
Keshtidar, M., Sahebkaran, M., Talebpour, M., and Kalashi, M. (2018). Investigating the effect of brand identity and character on brand loyalty of football team fans. International Journal of Sport Management and Marketing, 18(1-2), 105-115.
Kheiri, S. (2016). Customer relationship and brand value of Anata (case study: Anata company), Value chain management, 1 (3), pp: 15-42. [in Persian]
Kim, J.-H. and Hyun, Y. (2011). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, 40 (3), pp: 424–438.
Kim, Kyung Hoon., Kim, Kang Sik., Kim, Jong Ho., and Kang, Suk Hou. (2008). Brand equity in hospital marketing. Journal of Business Research, 61, 75–42.
Kline, P. (2014). An easy guide to factor analysis. Routledge.
Ko, E., Taylor, C. R., Sung, H., Lee, J., Wagner, U., Navarro, D. M. C., and Wang, F. (2012). Global marketing segmentation usefulness in the sportswear industry. Journal of Business Research65(11), 1565-1575.
Kotler, P., and Keller, K. L. (2006). Identifying market segments and targets. Marketing management, 12th edition, Pearson Education Singapore234.
Kurdlo, h., khorshidi, R., and Alahyar, A. (2016). Oral-to-mouth advertising with the desire of customers in sports clubs: A study of Ilam Bodybuilding Clubs, Journal of Communication Management in sports media. 3 (12), 25-34. [in Persian]
Langaro, D., Rita, P., and de Fátima Salgueiro, M. (2018). Do social networking sites contribute for building brands? Evaluating the impact of users' participation on brand awareness and brand attitude. Journal of Marketing Communications, 24(2), 146-168.
Mazumdar, T., Raj, S. P., and Sinha, I. (2005). Reference price research: Review and propositions. Journal of marketing, 69(4), 84-102.
Mira, S A., and Karimi, S. (2012). Investigating the Effect of Media and Non-Media Advertising on the Value of a Trade Mark (Case Study of Pars Khazar Brand (, Business Management,4(4),107-126.
Montaner, T., and Pina, J. M. (2008). The effect of promotion type and benefit congruency on brand image. Journal of Applied Business Research (JABR)24(3).
Nazari, R., and Ghavami, F. (2017). The Effect of Brand Credit on Brand Strategy to Promote Brand Strategic Position: A Case Study of Sepahan Club of Isfahan, Applied Research in Sport Management, 1 (6), Pages: 76-21.
Rajh, E., and Ozretić Došen, Đ. (2009). The effects of marketing mix elements on service brand equity. Economic research-Ekonomska istraživanja, 22(4), 69-83.
Roll, M. (2006). Asian brand strategy: how Asia builds strong brand china: Palgrave Macmillan press. The Journal of Applied Business Research, 24(3), 15-28.
Saaksjarvi, M., and Samiee, S. (2011). Relationships among brand identity, brand image and brand preference: differences between cyber and extension retail brands over time, Journal of Interactive Marketing, 25(3), 169–177.
Saleem, S., Rahman, S. U., and Umar, R. M. (2015). Measuring customer based beverage brand equity: Investigating the relationship between perceived quality, brand awareness, brand image, and brand loyalty. International Journal of Marketing Studies, 7(1), 66.
Shabbir, M. Q., Khan, A. A., and Khan, S. R. (2017). Brand loyalty brand image and brand equity: the mediating role of brand awareness. International journal of innovation and applied studies19(2), 416.
Tong, X. and Hawley, J. M. (2009). Creating brand equity in the Chinese clothing market (The effect of selected marketing activities on brand equity dimensions). Journal of Fashion Marketing and Management, 13 (4), 566-581.
Tong, X., and Hawley, J. M. (2009). Creating brand equity in the Chinese clothing market: The effect of selected marketing activities on brand equity dimensions. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal13(4), 566-581.
Tong, X., and Hawley, J. M. (2009). Measuring customer-based brand equity: empirical evidence from the sportswear market in China. Journal of Product & Brand Management, 18(4), 262-271.
Townsend, J. D. (2005). Sources and consequences of brand equity in the automotive industry. Michigan State University.
Valette-Florence, P., Guizani, H. and Merunka, D. (2009). The impact of brand personality and sales promotions on brand equity. Journal of Business Research, 20(7), 1-5.
Vatjanasaregagul, L. (2000). The relationship of service quality, consumer decision factors and brand equity. Dissertation of Business and Entrepreneureship Nova Southeastern University.
Villarejo Romas, A.F., and Sanchez-Franco, M.J. (2005). The impact of marketing communication and price promotion on brand equity. Brand Management,12(6), 431-444.
Werts, C. E., Linn, R. L., and Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: Testing structural assumptions, Educational and Psychological measurement. 34(1). 25-33.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., and Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-19.
Yagci, M. I., Biswas, A., and Dutta, S. (2009). Effects of comparative advertising format on consumer responses: The moderating effects of brand image and attribute relevance. Journal of business research, 62(8), 768-774.
Yoo, B., and Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of business research, 52(1), 1-14.
Yoo, B., and Donthu, N. (2002). Testing cross-cultural invariance of the brand equity creation process. Journal of Product & Brand Management, 11(6), 380-398.
Yoo, B., Donthu, N., and Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the academy of marketing science28(2), 195-211.