بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، گلبهار، ایران

2 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه بین اللملی امام رضا(ع)

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر روی هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی مقایسه‌ای و به لحاظ نوع جستجوی داده‌ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام شد. تعداد 500 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته 15 عبارتی اثرگذاری رسانه‌های ارتباطی بر هواداران به طور کاملا داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی و بسته نرم افزاری SPSS نسخه 26 استفاده شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که بین اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک هواداران ورزشی لیگ برتر فوتبال تفاوت معنیداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که باشگاه فوتبال شهرخودرو با اطلاع از میزان اثرگذاری هر یک از رسانه‌های ارتباطی بر ویژگی‌های دموگرافیک هواداران، می‌توانند به صورت اثر بخش با هواداران خود ارتباط برقرار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the difference in the effectiveness of different types of communication media based on the demographic characteristics of the fans of the Iranian Premier League teams

نویسندگان [English]

  • Ehsan Asadollahi 1
  • Reza Heydari 2
  • Reyhane Salari 3
1 Faculty member of Sanabad Golbahar University, Golbahar, Iran
2 PhD Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Imam Reza International University
چکیده [English]

مقدمه: هدف این تحقیق بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر روی هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک بود. باشگاه های ورزشی برای فعالیت های اقتصادی نیاز دارند که با هواداران و مصرف کنندگان خود ارتباط برقرار کنند. شناخت نوع رفتار مصرف کنندگان تاثیر بسزایی در برقراری ارتباط، شناخت رفتارها، علائق و شناخت تفاوت میان مصرف کنندگان دارد همچنین می‌توان گفت که هیچ واقعه ی سیاسی، اجتماعی، علمی و... نمی‌تواند به اندازه رویداد ها ومسابقات ورزشی توسعه جهانی داشته باشد و صاحبان باشگاه ها به این موضوع توجه ویژه دارند به همین سبب از انواع رسانه های ارتباطی نظیر تلوزیون، صحه گذاری، روزنامه ها و مجلات و.... به منظور جذب هواداران و مخاطبان استفاده می کنند. روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی مقایسه ای و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه هواداران باشگاه فوتبال شهر خودرو (با سطح بالای مشارکت) می باشد که طبق آمار کمیته هواداران باشگاه بیش از 50 هزار نفر هستند. به جهت دستیابی حداکثری به ویژگی ها و نظرات جامعه مورد مطالعه، تعداد 500 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک (سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد و وضعیت تاهل) و پرسشنامه محقق ساخته اثرگذاری رسانه‌های ارتباطی بود. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که در ابتدا توزیع داده های این پژوهش غیرنرمال بود و از آمار ناپارامتریک استفاده شد. در گروه های سنی 36 تا 45 سال، 46 تا 55 سال و بالای 55 سال رسانه تلویزیون بیشترین اثرگذاری را داشته است. در گروه های سنی کمتر از 25 سال و 26 تا 35 سال، رسانه تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین در گروه های سنی 46 تا 55 سال و بالای 55 سال، رسانه مجلات و روزنامه ها بر این گروه سنی بیشترین اثرگذاری را داشته است. بعلاوه رسانه تلویزیون بر همه گروه‌های تحصیلی اثرگذاری داشته است. در ادامه در گروه‌های تحصیلی کمتر از دیپلم ، دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس رسانه تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین در گروه‌های تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری رسانه مجلات و روزنامه ها بیشترین اثرگذاری را داشته است. در گروه های با سطح درآمدی فاقد درآمد و گروه درآمدی کمتر از 500 هزار تومان رسانه تلویزیون بیشترین اثرگذاری را داشته است. در همه گروه‌های درآمدی، فاقد درآمد، کمتر از 500 هزار تومان، بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان ، بین 1 تا 2 میلیون تومان و بالاتر از 2 میلیون تومان رسانه تلفن همراه و شبکه های اجتماعی اثرگذاری داشته است. در گروه‌های با درآمد 1تا 2 میلیون تومان و بالاتر از 2 میلیون تومان رسانه مجلات و روزنامه ها بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین بین دیدگاه افراد مجرد و متاهل در مورد اثرگذاری رسانه های ارتباطی تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که مطالعه رفتار و ویژگی‌های جمعیت شناختی هواداران به منظور آشنایی با رفتارها و عادات، مسائل زیادی را در اختیار بازاریابان می گذارد. باید اذعان داشت هر فرد با فرد دیگر فرق می کند و بنابراین، باید این نکته را در نظر داشت که ویژگی های شخصیتی منحصربه فرد برای هواداران و مصرف کنندگان وجود دارد. با توجه به محدودیت های موجود در روند پژوهش محقق به این نتیجه رسید تفاوت معنی دار بین اثرگذاری رسانه‌های ارتباطی و ویژگی‌های جمعیت شناختی در گروه‌های مختلف وجود دارد بنابراین باید توجه ویژه ای به حفظ روابط سودمند با هواداران با استفاده رسانه های ارتباطی باتوجه به اثرگذاری آن ها داشته باشند. در این برنامه هاباید تاکنیک های موثر تبلیغاتی و بازاریابی را نیز درنظر داشت. و همچنین به تحقیقات گسترده‌تری در زمینه های رسانه های ارتباطی جدید و نوظهور که در این پژوهش به آن اشاره نشده است، پرداخته شود.
واژگان کلیدی: رسانه های ارتباطی، باشگاه های فوتبال، هواداران، فوتبال، ویژگی های دموگرافیک

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication media
  • demographic characteristics
  • fans
  • Shahr Khodro Club
  • Premier Football League