بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، گلبهار، ایران.

2 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اوقات فراغت در ورزش، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر روی هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی مقایسه‌ای و به لحاظ نوع جستجوی داده‌ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام شد. تعداد 500 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته 15 عبارتی اثرگذاری رسانه‌های ارتباطی بر هواداران به طور کاملا داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی و بسته نرم افزاری SPSS نسخه 26 استفاده شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که بین اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک هواداران ورزشی لیگ برتر فوتبال تفاوت معنیداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که باشگاه فوتبال شهرخودرو با اطلاع از میزان اثرگذاری هر یک از رسانه‌های ارتباطی بر ویژگی‌های دموگرافیک هواداران، می‌توانند به صورت اثر بخش با هواداران خود ارتباط برقرار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the difference in the effectiveness of different types of communication media based on the demographic characteristics of the fans of the Iranian Premier League teams

نویسندگان [English]

  • Ehsan Asadollahi 1
  • Reza Heydari 2
  • Reyhane Salari 3
1 Assistant Professor of Sports Management, Sanabad Golbahar Higher Education Institute, Golbahar, Iran.
2 PhD Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Master of Leisure Management in Sports, Imam Reza International University, Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

مقدمه: هدف این تحقیق بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر روی هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک بود. باشگاه های ورزشی برای فعالیت های اقتصادی نیاز دارند که با هواداران و مصرف کنندگان خود ارتباط برقرار کنند. شناخت نوع رفتار مصرف کنندگان تاثیر بسزایی در برقراری ارتباط، شناخت رفتارها، علائق و شناخت تفاوت میان مصرف کنندگان دارد همچنین می‌توان گفت که هیچ واقعه ی سیاسی، اجتماعی، علمی و... نمی‌تواند به اندازه رویداد ها ومسابقات ورزشی توسعه جهانی داشته باشد و صاحبان باشگاه ها به این موضوع توجه ویژه دارند به همین سبب از انواع رسانه های ارتباطی نظیر تلوزیون، صحه گذاری، روزنامه ها و مجلات و.... به منظور جذب هواداران و مخاطبان استفاده می کنند. روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی مقایسه ای و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه هواداران باشگاه فوتبال شهر خودرو (با سطح بالای مشارکت) می باشد که طبق آمار کمیته هواداران باشگاه بیش از 50 هزار نفر هستند. به جهت دستیابی حداکثری به ویژگی ها و نظرات جامعه مورد مطالعه، تعداد 500 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک (سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد و وضعیت تاهل) و پرسشنامه محقق ساخته اثرگذاری رسانه‌های ارتباطی بود. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که در ابتدا توزیع داده های این پژوهش غیرنرمال بود و از آمار ناپارامتریک استفاده شد. در گروه های سنی 36 تا 45 سال، 46 تا 55 سال و بالای 55 سال رسانه تلویزیون بیشترین اثرگذاری را داشته است. در گروه های سنی کمتر از 25 سال و 26 تا 35 سال، رسانه تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین در گروه های سنی 46 تا 55 سال و بالای 55 سال، رسانه مجلات و روزنامه ها بر این گروه سنی بیشترین اثرگذاری را داشته است. بعلاوه رسانه تلویزیون بر همه گروه‌های تحصیلی اثرگذاری داشته است. در ادامه در گروه‌های تحصیلی کمتر از دیپلم ، دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس رسانه تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین در گروه‌های تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری رسانه مجلات و روزنامه ها بیشترین اثرگذاری را داشته است. در گروه های با سطح درآمدی فاقد درآمد و گروه درآمدی کمتر از 500 هزار تومان رسانه تلویزیون بیشترین اثرگذاری را داشته است. در همه گروه‌های درآمدی، فاقد درآمد، کمتر از 500 هزار تومان، بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان ، بین 1 تا 2 میلیون تومان و بالاتر از 2 میلیون تومان رسانه تلفن همراه و شبکه های اجتماعی اثرگذاری داشته است. در گروه‌های با درآمد 1تا 2 میلیون تومان و بالاتر از 2 میلیون تومان رسانه مجلات و روزنامه ها بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین بین دیدگاه افراد مجرد و متاهل در مورد اثرگذاری رسانه های ارتباطی تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که مطالعه رفتار و ویژگی‌های جمعیت شناختی هواداران به منظور آشنایی با رفتارها و عادات، مسائل زیادی را در اختیار بازاریابان می گذارد. باید اذعان داشت هر فرد با فرد دیگر فرق می کند و بنابراین، باید این نکته را در نظر داشت که ویژگی های شخصیتی منحصربه فرد برای هواداران و مصرف کنندگان وجود دارد. با توجه به محدودیت های موجود در روند پژوهش محقق به این نتیجه رسید تفاوت معنی دار بین اثرگذاری رسانه‌های ارتباطی و ویژگی‌های جمعیت شناختی در گروه‌های مختلف وجود دارد بنابراین باید توجه ویژه ای به حفظ روابط سودمند با هواداران با استفاده رسانه های ارتباطی باتوجه به اثرگذاری آن ها داشته باشند. در این برنامه هاباید تاکنیک های موثر تبلیغاتی و بازاریابی را نیز درنظر داشت. و همچنین به تحقیقات گسترده‌تری در زمینه های رسانه های ارتباطی جدید و نوظهور که در این پژوهش به آن اشاره نشده است، پرداخته شود.
واژگان کلیدی: رسانه های ارتباطی، باشگاه های فوتبال، هواداران، فوتبال، ویژگی های دموگرافیک

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication media
  • demographic characteristics
  • fans
  • Shahr Khodro Club
  • Premier Football League
Abbasi Tadi, A. (2011). A Study and Comparison of the Impact of TV Advertisements and Environmental Advertising on Sports Grounds on TV Audiences, M.Sc. Thesis, Date of Defense: March, Supervisor: Reza Ismailpour, University of Guilan Campus. (In Persian)
Abbasi, F. (2011). The Role of Environmental Advertising (City Bus Advertising) on ​​Encouraging the Audience to Buy Goods in District 14 of Tehran, M.Sc. Thesis, Date of Defense: Fall 2011, Supervisor: Nasim Majidi Ghahroudi, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
Akingborde, M. (2016). Influnce of mobile marketing on consumer purchase behavior in organized institution in Lagos State, Nigeria. A PhD Thesis in marketing submitted to the department of nosiness management, school of business, college of development studies, covenant university, Ota. Supervisor: Prof. J. A. Bello. Co supervisor: Dr. C. L. Moses. May, 2014.
Alamdarloo, A W. (2000). A Study of Commercial Advertising on Consumer Behavior in the Iranian Food Industry (Food Production Company One and One), M.Sc. Thesis in Business Management, University of Tehran, Faculty of Management. (In Persian)
Asadollahi, E., Fahim Devin, H., Shahidi, M., & SaeidZirak, S. (2018) b. Examine the Causal Relationship between Satisfaction and Expectations of Product Quality and Services and the Post-Purchase Behavior of the Sport Consumers with the Mediating Role of Brand Awareness. Asian Exercise and Sport Science. 2(2): 1-7.
Asadollahi, E., Gholami Bidkhani, R., Jaghargh Mahian, A., & Yazdanian, M. (2020). Research Methods in Physical Education and Sports. Book Tak Publications. First Edition. Mashhad. P. 421.  (In Persian)
Asadollahi, E., Tojari, F., & Zarei, A. (2017) a. The Effect of Promotional Tools on Conveying Brand Identity from Sport Consumers’ Viewpoint in the Country’s Premier League. International Journal of Applied Exercise Physiology, 6(3), 32-41.  
Assadollah, E., Tojari, F., & Zarei, Ali (2017). Investigating the relationship and comparing the effect of advertising and promotional media on the transfer of brand identity and the level of sports commitment in football. Communication management in sports media. 4 (15): 25-15. (In Persian)
Assadollahi, E. (2018). Investigating the causal relationship between promotional tools and brand identity transfer and sports commitment of consumers in the country's Premier Football League. Ph.D. Thesis. Date of Defense: March 2018. Supervisor: Professor Farshad Tojari. Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
Assadollahi, E., Mahian Jaghargh, A., & Saeedi Mehr, A A. (2020) b. Strategic marketing. First Edition. Tak Book Publishing. Mashhad. Pp: 87-105. (In Persian)
Asadollahi, E., Heydari, R., Esfahani, M., & Nazari, M. (2021). Ranking the effect of advertising media on the country's Football Premier League fans (Case study: Shahre Khodro Football Club). Journal of motor and behavioral sciences, 4(1), 12-22.
Asadollahi, E., keshtidar, M., Heydari, R., & Peric, M. (2020). Brand Identity Transfer and Consumers Sport Commitment in the Iranian Football Premier League: Mediating Role of Promotional and Advertising Tools. Journal of New Studies in Sport Management, 1(1), 10-21.
Bagheri, H., & Biglari, N. (2020). The Role of Consumers’ Attitude in the Believability of Commercial Advertisements of Endorser Athletes. Research sponsorship, management and marketing of sports, 1(3), 72-51. (In Persian)
Casper, J. (2007). Sport commitment, participation frequency and purchase intention, segmentation based on age, gender, income and skill level with US tennis participants. European Sport Management Quarterly, 7(3), pp. 269-282.
Cawley, John. Rosemary, Avery. Matthew, Eisenberg. (2011). The Effect of Advertising and Deceptive Advertising on Consumption: the Case of Over-the-Counter Weight Loss Products, Applied Reaserch, 2011, 8, 112-132.
Elahi, A., & Moradi, E. (2021). Validation of the Persian version of the Emotional Experiences of Sports Fans Questionnaire. Research sponsorship, management and marketing of sports, 1(4), 21-1.
Heydari, R., shajiee, K., moaven afshari, S., & gol goli, M. (2021). Investigation the Identity Status of Iranian Premier League Football Clubs Fans (A Case Study of Esteghlal Tehran Cultural and Athletic Club). Sports Marketing Studies, 2(1), 53-74. (In Persian)
kordlu, H., ali mohammadi, H., Moharram Zadeh, M., & Azizian Kohan, N. (2021). The relationship between social media marketing and customer satisfaction of sports recreation centers. Research sponsorship, management and marketing of sports, 1(4), 133-116.
Mir Ahmadi, S. (2009). The study of the effect of television advertising on the buying behavior of consumers of passenger products of Iran Khodro Company (Case study: Peugeot 405 in Tehran metropolis), M.Sc. Thesis. Date of Defense: Summer 2009. Supervisor: Mohammad Dadgaran. Faculty of Broadcasting of the Islamic Republic of Iran. (In Persian)
Nesbitt, Jane McKay., Rajesh V. Manchanda, b., Malcolm C. Smith b., & Bruce Hufman, A. (2011). Effects of age, need for cognition, and affective intensity on advertising effectiveness. Journal of Business Research 64 (2011) 12–17.
Peetts, Brenda, Geo Stuttler, David Kay. (2015). Basics of sports marketing. Translation: Commercial, Farshad et al. North University Press. (In Persian)
Pourkiani, M., Boroumand, M., Hosseini, S., & Afroozeh, A. (2020). Impact of Emotions on Satisfaction Fanship and Behavioral Intention of Football Clubs of Iran's Premier League Fans. Sports Marketing Studies, 1(2), 148-133. (In Persian)
Sajjadi, Seyed Nasrallah. Omidi, Alireza. Zare, Qasim. (2007). The relationship between the use of sports images in advertising and the consumption behavior of spectators of sports competitions, Harakat Magazine. 2 (34): 93-83. (In Persian)
Shilberry, David. Westerbick, Hans. Quick, Shine. Funk, Daniel. (2009). Sports Marketing, Translation: Sultan Hosseini, Mohammad and Nasr Esfahani, Davood, First Edition, Isfahan, Aseman Negar Publications. (In Persian)
Tojari, F., & Abu Darda, Z. (2011). Handbook of Consumer Behavior in Exercise. Tehran: Scientific Association of Sports Management and Hatami Publications. (In Persian)