نقش مالکیت روانشناختی در ارضاء نیازهای روانشناختی و احساس شادی مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان گنبدکاووس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران؛

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه نقش مالکیت روانشناختی در ارضاء نیازهای روانشناختی و احساس شادی مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان گنبدکاووس بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان گنبدکاووس بود که 384 مشتری به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده‌های پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های مالکیت روانشناختی الکرز (2013)، ارضاء نیازهای روانشناختی گوارا و هاول (2017) و احساس شادی گانگ و یی (2018) بود. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط 5 متخصص مدیریت ورزشی تأیید گردید و مقدار آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها به‌ ترتیب 81/0، 78/0 و 86/0 به‌ دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب آن‌ها بود. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد مالکیت روانشناختی رابطه مثبت و معنی‌داری با ارضاء نیازهای روانشناختی مشتریان دارد. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنی‌دار مالکیت روانشناختی با احساس شادی مشتریان بود. رابطه بین ارضاء نیازهای روانشناختی با احساس شادی مشتریان نیر مثبت و معنی‌دار بود. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد رابطه بین مالکیت روانشناختی با احساس شادی مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی با نقش میانجی ارضاء نیازهای روانشناختی معنی‌دار است. با توجه به ‌نتایج؛ افزایش مالکیت روانشناختی مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی با استفاده از روش‌هایی مانند بکارگیری نظرات و پیشنهادات آن‌ها در خصوص خدمات ارائه شده به منظور ارضاء نیازهای روانشناختی و افزایش احساس شادی مشتریان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of psychological ownership in satisfying the psychological needs and customers’ happiness feeling of private sports clubs in Gonbad Kavous city

نویسندگان [English]

  • Nasser Bay 1
  • Sakineh Khosravi 2
1 Department of Physical Education and Sport Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
2 Master Student, Payame Noor University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the role of psychological ownership in satisfying the psychological needs and customers’ happiness feeling of private sports clubs in Gonbad Kavous city. The present research is a descriptive correlational study and its statistical population included all customers of private sports clubs in Gonbad Kavous city that 384 customers were selected as a statistical sample.The tools used to ghatering research data included three questionnaires of Olckers's (2013) Psychological Ownership, Guevarra & Howel's (2017) Satisfying the Psychological Needs and Gong & Yi's (2018) Happiness Feeling. The validity of the questionnaires was confirmed by 5 sport management experts and Cronbach's alpha values of the questionnaires were 0.81, 0.78 and 0.86, respectively, which indicating their appropriate reliability. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were used. Findings showed that psychological ownership has a positive and significant relationship with satisfying the psychological needs of customers. The results also showed a positive and significant relationship between psychological ownership and customers’ happiness feeling. The relationship between the satisfaction of psychological needs and the customers’ happiness feeling was positive and significant. Finally, the results showed that the relationship between psychological ownership and the feeling of happiness of customers of private sports clubs with the mediating role of satisfying psychological needs is significant. According to the results; increasing the psychological ownership of the customers of private sports clubs by using methods such as applying their opinions and suggestions about the services provided in order to satisfy the psychological needs and increase the feeling of happiness of customers is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Ownership
  • Psychological Needs
  • Happiness Feeling
  • Private Sports Clubs