تاثیر بازاریابی چابک بر نیت های رفتاری با نقش میانجی اعتماد مشتریان و مزیت رقابتی محصولات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازاریابی چابک بر نیت های رفتاری با نقش میانجی اعتماد مشتریان و مزیت رقابتی محصولات ورزشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و مدیران کسب و کارهای ورزشی و اعضا هیات علمی آشنا به ادبیات تحقیق بود. نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی تا زمان اشباع نظری انجام شد بخش کمی نیز شامل مصرف کنندگان ورزشی بود. به تعداد 384 نفر بر اساس تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزا ر PLS در نظر گرفته شد که تعداد 400 پرسشنامه با در نظر گرفتن افت احتمالی نمونه ها توزیع گردید. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های محقق ساخته بازاریابی چابک، اعتماد مشتری بالستر (2004)، مزیت رقابتی هیل و جونز (2010)، نیات رفتاری مشتری زیتمل و بیتنر (2003) بود. برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. شاخص برازش مدل 80/0 GOF= گزارش شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی چابک بر نیت های رفتاری با نقش میانجی اعتماد مشتریان و مزیت رقابتی محصولات ورزشی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of agile marketing on behavioral intentions with the mediating role of customer trust and competitive advantage of sports products

نویسندگان [English]

  • reza mortazi 1
  • azadeh Seyed Alinezhad 2
  • mohammad jalilvand 2
1 Islamic Azad University of Hamedan branch
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the impact of agile marketing on behavioral intentions with the mediating role of customer trust and competitive advantage of sports products. The statistical population in the qualitative section included experts and managers of sports businesses and faculty members familiar with research literature. Targeted sampling was done by snowball method until theoretical saturation, the quantitative part also included sports consumers. A total of 384 people were considered based on the sufficient number for structural equation modeling in the PLS software environment, and 400 questionnaires were distributed considering the possible loss of samples. Sampling was done by available method. Research tools included questionnaires made by agile marketing researchers, customer trust Balster (2004), competitive advantage Hill and Jones (2010), customer behavioral intentions Zeitmel and Bittner (2003). SPS version 23 and PLS version 2 software were used to model structural equations. The fit index of the model was reported as GOF=0.80. The results of the research showed that agile marketing has a role in behavioral intentions with the mediating role of customer trust and competitive advantage of sports products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile marketing
  • behavioral intention
  • customer trust
  • competitive advantage