بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده از محصولات ورزشی بر نیت خرید مصرف کنندگان در شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دان شگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران

3 کارشناسی ارشد بازاریابی در ورزش، واحد تهران جنوب، دان شگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، دان شگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل،ایران

چکیده

مطالعه حاضر در راستای بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده از محصولات ورزشی بر نیت خرید مصرف کنندگان در شهرستان اردبیل صورت پذیرفته است. به لحاظ روش مطالعه توصیفی- همبستگی با طرح گرداوری داده ها به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه تمامی مصرف کنندگان محصولات ورزشی در شهر اردبیل بودند. نمونهی تحقیق بصورت تصادفی و با روش محاسبه جدول مورگان 384 نفر انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه های کیفیت ادراک شده از محصولات و نیت خرید مشتریان بود.. نتایج تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارSPSS نشان داد کیفیت ادراک شده از محصولات ورزشی بر نیت خرید مشتریان تاثیر مثبت و معنیداری داشته است(49/0=Beta). همچنین درک نیاز مشتریان (47/0=Beta)، رضایتمندی مشتریان(47/0=Beta) و پاسخ گویی به مشتریان(44/0=Beta) بر نیت خرید مشتریان محصولات ورزشی تاثیر مثبت ومعنی داری داشتند. نتایج نشان داد که کیفیت ادراک شده از محصولات ورزشی و مولفه های آن از عوامل اصلی تاثیر گذار بر نیت خرید مشتریان می باشد. بنابراین شرکت ها باید در اولویت های برنامه های مدیریتی خود به عنصر کیفیت محصولات خود توجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigate the impact of the perceived quality of sports products on the purchase intention of consumers in Ardabil

نویسندگان [English]

  • mehrdad moharramzadeh 1
  • Mohammad seayvan Nouri 2
  • freshteh kiani 3
  • haniye Khavandizad Aghdam 4
1 Professor of Physical Education, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management, Marivan Branch, Islamic Azad University, Marivan, Iran
3 Master of Marketing in Sports, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Master of Marketing Management in Sports, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted in order to investigate the impact of the perceived quality of sports products on the purchase intention of consumers in Ardabil city. In terms of the descriptive-correlation study method, the data collection plan was carried out in the field. The community were all consumers of sports products in Ardabil city. 384 people were randomly selected as a research sample using the Morgan table calculation method. The measurement tools included questionnaires on the perceived quality of products and the purchase intention of customers. The results of data analysis using SPSS software showed that the perceived quality of sports products had a positive and significant effect on the purchase intention of customers (0.49). =Beta). Also, understanding customer needs (Beta=0.47), customer satisfaction (Beta=0.47) and responding to customers (Beta=0.44) had a positive and significant effect on customers' intention to purchase sports products. The results showed that the perceived quality of sports products and its components is one of the main factors influencing the purchase intention of customers. Therefore, companies should pay special attention to the quality element of their products in the priorities of their

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived quality
  • purchase intention
  • sports products
  • ardabil