دو داستان باورپذیر از آینده صنعت ورزش با تأکید بر نقش استارتاپ‌های ورزشی: سناریونگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22034/sms.2024.140308.1278

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه سناریوهای باورپذیر از آینده صنعت ورزش با تأکید بر نقش استارتاپ‌های ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت با در نظر گرفتن شیوه‌های جمع آوری اطلاعات و نتایج نهایی، تحلیلی و اکتشافی محسوب می‌شود. نحوه جمع آوری داده‌ها مبتنی بر نظر صاحب‌‌نظران بود که براساس معیارهای تجربه کاری در حوزه استارتاپ‌‌های ورزشی و دانش در حوزه آینده پژوهی به روش هدفمند 15 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌‌ساختاریافته و ماتریس‌‌های با ابعاد 36×36 و 11×11 بود که ضمن تأیید روایی و پایایی آن‌‌ها از دلفی فازی در یک مرحله برای دستیابی به توافق دیدگاه خبرگان مبتنی بر اصول محاسبات منطق فازی و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی از کدگذاری دو مرحله‌‌ای و برای تجزیه و تحلیل داده‌‌های کمی از تحلیل دلفی فازی، تحلیل ساختاری و سناریونویسی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نشان داد رشد صنعت تجهیزات ورزشی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در استارتاپ‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین در استارتاپ‌ها و افزایش رقابت در بازار صنعت ورزش چهار عدم قطعیت کلیدی هستند که دو داستان باورپذیر را به نام‌‌های رشد پویای صنعت ورزش و رکود صنعت ورزش خلق می‌کنند. آشنایی با روایت هر سناریو و مقایسه مطلوبیت آن‌‌ها، می‌تواند مبنایی برای طراحی اقدامات آینده استارتاپ‌‌های ورزشی باشد تا صنعت ورزش ایران بتواند در جهت حفظ توان رقابتی خود انعطاف پذیر و پاسخگو باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two Plausible Stories of the Future of the Sports Industry Emphasizing the Role of Sports Startups: Scenario Writing

نویسندگان [English]

  • zeinab khaleghi arani 1
  • mina mostahfezian 2
  • Davood Nasr Esfahani 3
1 Ph. D Candidate on Sport Management, Department of Physical Education and Sports Science, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate professor on sport management, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Esfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to present plausible scenarios of the future of the sports industry with a focus on the role of sports startups. This research is considered practical in terms of its objective and analytical and exploratory in nature, considering the methods of data collection and the final results. Data collection was based on the opinions of experts, and 15 individuals were selected based on their work experience in the field of sports startups and knowledge in the field of future studies using a targeted approach. The data collection tools included semi-structured interviews and matrices with dimensions of 36×36 and 11×11, which were validated and made reliable through fuzzy Delphi in one stage to achieve a consensus of expert opinions based on fuzzy logic computations and fuzzy inference system principles. Two-stage coding was used for qualitative data analysis, and fuzzy Delphi analysis, structural analysis, and scenario writing were employed for quantitative data analysis. Data analysis revealed that the growth of the sports equipment industry, private sector investment in startups, the use of innovative technologies in startups, and increased competition in the sports industry market are four key uncertainties that create two plausible stories named "Dynamic Growth of the Sports Industry" and "Recession in the Sports Industry." Familiarity with the narrative of each scenario and comparing their desirability can provide a basis for designing future actions of sports startups to ensure the Iranian sports industry remains flexible and responsive in maintaining its competitive edge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic foresight
  • Sports startups
  • Dynamic capabilities
  • Scenario writing
  • Sports industry