اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سردار محمدی

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~smohammadi/en/
sardar.mohammadiuok.ac.ir
09183737495
0000-0001-7078-956X

h-index: 13  

مدیر مسئول

دکتر سردار محمدی

تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~smohammadi/en/
sardar.mohammadiuok.ac.ir
0000-0001-7078-956X

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/a_sanayei
a_sanayeiase.ui.ac.ir
0000-0002-4729-7433

h-index: 14  

دکتر مهوش نوربخش

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

noorbakhshkiau.ac.ir

دکتر پریوش نوربخش

مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، شهید چمران اهواز

parivashnourbakhashyahoo.com

دکتر لقمان کشاورز

مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

www.researchgate.net/profile/Loghman-Keshavarz
keshavarzloyahoo.com

دکتر فخرالدین معروفی نقدهی

دانشگاه کردستان

uok.ac.ir/~f.maroofi
f.maroofiuok.ac.ir

دکتر بهزاد ایزدی

مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~bizadi/
b.izadiuok.ac.ir

دکتر جرونیمو گراسیا فرناندز

مدیریت ورزشی دانشگاه سیفیلا

scholar.google.com/citations?user=1C6DK18AAAAJ&hl=th
jeronimous.es
0000-0001-6574-9758

h-index: 25