نویسنده = �������� �������� ����������
ارائه مدل راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 128-110

10.34785/J017.2020.975

الهام مشکل گشا؛ رسول نظری