نویسنده = ���������� ������������ ��������
شناسایی عوامل توسعه لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دلفی- فازی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-1

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.783

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ فرزاد امیری