نویسنده = ���������������������� ������
تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 72-53

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.391

محمدحسن عبدالهی؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ علی ابوالحسینی