نویسنده = ���������� ���������������� ������
امکان‌سنجی اکولوژیکی - انسانی توسعه اکوتوریسم ورزشی در مناطق کویری (موردمطالعه: استان قم)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 100-130

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.409

احسان محمدی ترکمانی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ آرمان جبرائیلی