نویسنده = توحید آقایی
تاثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 171-144

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.006

فاطمه رضائی؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری؛ توحید آقایی