تاثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک‌های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارمندان اداره تربیت بدنی دانشگاه‌های شهر تهران است که شامل 84 نفر بودند. نمونه‌ها به صورت تصادفی خوشه‌ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و شامل ۶۹ نفر بودند. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی و عملکرد کسب و کار و پرسشنامه محقق ساخته سبز استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ۱۰ نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی تأیید گردید. بر اساس آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه‌های عملکرد کسب و کار(76/0)، مسئولیت اجتماعی(89/0) و بازاریابی سبز(78/0) می‌باشد. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها و نوع توزیع آن‌ها از مقادیر کجی و کشیدگی، جهت آزمون فرضیه‌ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آماری SPSS و برای رسم نمودار‌ها از نرم‌افزار Excle استفاده گردید. نتایج نشان داد تعهدات قانونی بر عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران اثر مثبت معناداری دارد(353/0=B، 001/0=Sig، 787/3=t) ، همچنین تبلیغ سبز بر عملکرد اماکن ورزشی (138/0=B، 015/0=Sig، 503/2=t) اثر مثبت معناداری دارد. بنا بر نتایج پژوهش می‌توان بیان نمود که توجه هرچه بیشتر مسئولان و کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه‌ها به مسئولیت‌های قانونی در حیطه کاری خود و همچنین تبلیغ برنامه‌ها و خدمات به صورت الکترونیک که در مقایسه با تبلیغات کاغذی اثر سوئی برای محیط زیست ندارد؛ باعث بهبود عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of green marketing drivers on the Performance of sport facilities with the mediating role of social responsibility

نویسندگان [English]

  • Fateme Rezaei
  • Habib Honari
  • Farzad Ghafouri
  • Tohid Aghayi
School of Physical Education and Sports Sciences. Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The purpose of this study was The effect of green marketing drivers on the performance of sport facilities in Tehran universities with social responsibility mediation. A descriptive-correlational design was employed on this study, following an applied approach. Two standard questionnaires of social responsibility and business performance and one researcher-made questionnaires of green marketing were used for this study. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 experts. The reliability coefficients of the questionnaires are business performance (0.76), green marketing (0.78), social responsibility (0.89). The statistical population under study included the head and staff of the physical education department of universities in Tehran. According to the research approach, sampling was stratified and included 4 people. Spss 25 and Amous 24 were used for statistical analysis. The results showed that legal obligations have a significant positive effect on the performance of sports facilities in Tehran public universities (B = 0.353, Sig = 0.001, t = 3.787). Green advertising has a significant positive effect on the performance of sports venues (B = 0.138, Sig = 0.015, t = 2.503) but social responsibility has not played a mediating role in the relationship between green marketing and the performance and sustainable development of places. The research results showed that, it can be stated that more attention is given by the officials and staff of the Universities of Physical Education to the legal responsibilities in their field of work, as well as the promotion of programs and services electronically, as opposed to paper advertising no adverse effects on the environment it improves the performance of college sport facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green marketing
  • Social Responsibility
  • Performance
  • Sport Facilities