نویسنده = �������������������� �������������� ������ ����������