نویسنده = ������������ ��������������
بررسی رفتارهای زیست محیطی مصرف کنندگان ورزشی: تأثیر ابزارهای بازاریابی سبز

دوره 3، شماره 4، دی 1401

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ مینا مستحفظیان؛ حدیثه بهرامی