بررسی رفتارهای زیست محیطی مصرف کنندگان ورزشی: تأثیر ابزارهای بازاریابی سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت استراتژیک در سازمان های ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

افزایش آگاهی زیست‌محیطی در بین مصرف‌کنندگان و مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی، مصرف کنندگان را به توجه بیشتر به عملیات سبز ترغیب می‌کند. شیوه‌های سبز، مانند بازاریابی سبز، بر پایداری رفتار مصرف کنندگان تاثیر می‌گذارد. هدف از این پژوهش، بررسی رفتارهای زیست محیطی مصرف کنندگان ورزشی با تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بود. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و میدانی با جامعه آماری کلیه اساتید و دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه‏های استان اصفهان (دانشگاه‏های آزاد اسلامی واحدهای نجف‌آباد، مبارکه، اصفهان (خوراسگان) و دانشگاه اصفهان) بود که مصرف کننده تجهیزات ورزشی بودند. نمونه بر اساس فرمول کوکران (برای جامعه نامعین)، 368 نفر تعیین گردید. اطلاعات پیرامون متغیر بازاریابی سبز، توسط پرسش‏نامه (2011) Rahbar & Abdul Wahid جمع‌آوری شد. برای گردآوری اطلاعات پیرامون متغیر رفتار مصرف‌کننده نیز از پرسش‌نامه (2009) Abdul Rashid استفاده شد. روایی و پایایی هر دو پرسشنامه تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل از جمع‌آوری پرسش‏نامه‏ها، از الگوسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS و همچنین برای استفاده از آزمون‏های لوین و آنوا از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: ابزار تبلیغات زیست‌محیطی (49/0) بیشترین تأثیر را بر رفتار خرید مصرف-کنندگان لوازم ورزشی دارند. ابزار برند سبز (41/0) بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر گذار است. کم‌ترین تاثیر را ابزار برچسب سبز (38/0) بر رفتار مصرف‌کنندگان داشت، اما بر رفتار خرید مصرف‌کننده تأثیر گذار بود. این نتایج در سطح سطح آلفا 01/ 0 بدست آمدند. برای بهبود محیط‌زیست بهتر است آگاهی مصرف‌کنندگان از درجه سبز یک محصول افزایش یابد و مصرف‌کنندگان بتوانند سودمندی مثبت بیشتری از بازاریابی سبز کسب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the environmental behaviors of sports consumers: the impact of green marketing tools

نویسندگان [English]

  • Javad shahvali kohshouri 1
  • Ahmadreza Askari 2
  • Mina Mostahfezian, 3
  • Bahrami Hadiseh 4
1 Ph.D. of Strategic Management in Sports Organizations. Islamic Azad University
2 Assistant Professor in Sport Management, Department of Physical Education and Sport Science, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
3 Assistant Professor in Sport Management, Department of Physical Education and Sports Science, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
4 Ph. D. candidate, Sport Management Department, Faculty of Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Growing environmental awareness among consumers and corporate environmental responsibility prompt enterprises to pay more attention to green operations. Green practices, such as green product development (GPD) and green marketing strategies, affect the sustainability of a supply chain.The purpose of this research was to investigate the environmental behaviors of sports consumers with the effects of showing green. A descriptive survey and field research with the statistical population of all the professors and students of physical education in the universities of Isfahan province (Islamic Free Universities of Najaf Abad, Mobarakeh, Isfahan (Khorasgan) and Isfahan University) were consumers of sports equipment. The sample was determined based on Cochran's formula (for indeterminate population), 368 people. Information about green brands was collected by Rahbar & Abdul Wahid (2011) questionnaire. Abdol Rashid's (2009) questionnaire was used to collect information about consumers. Validity and reliability of both questionnaires were confirmed. To analyze the data obtained from the collection of questionnaires, structural equation modeling is used with AMOS software, and SPSS software is used to use Levine and ANOVA tests. The findings showed that first, environmental advertising tools (0.49) have an impact on the buying behavior of sports equipment consumers. Second, the green brand tool (0.41) has an impact on consumer consumption. Third, the green label tool had the most impact (0.38) on consumers' behavior, but for low consumption consumer purchases. These results were obtained at the alpha level of 0.01. In order to improve the environment, it is better for consumers to have an increased use of a green product and for consumers to obtain a better benefit for consuming vegetables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Consumer
  • Sport Equipment
  • Green Brand
  • Green Label