نویسنده = ���������� �������������� ����������
موانع و راهکارهای به‌کارگیری بازاریابی شبکه‌ای در ورزش کشور

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-1

فریده ایزدی شهنانی؛ سارا کشکر