موانع و راهکارهای به‌کارگیری بازاریابی شبکه‌ای در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و بررسی موانع و راهکارهای به‌کارگیری بازاریابی شبکه­ای در ورزش کشور بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر استراتژی یک تحقیق کیفی بود که داده­های آن با استفاده از مصاحبه اسمی حاصل شد. از روش تحلیل تماتیک برای تحلیل داده‌های تحقیق در طی سه مرحله کدگذاری باز، مقوله اصلی و انتخابی استفاده شد. شرکت­کنندگان در مصاحبه تحقیق شامل کارشناسان و بازاریابان فعال در بازاریابی شبکه­ای ، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیئت‌علمی در رشته مدیریت ورزشی که دارای آثار علمی و تحقیقات مرتبط با بازاریابی شبکه­ای در ورزش بودند که انتخاب آن‌ها بر اساس تکنیک مثلث سازی انجام شد.  انتخاب این افراد با روش نمونه‌گیری هدفمند صورت گرفت و مصاحبه با آن‌ها ابتدا با 5 نفر شروع شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت (25=N). پایایی ضریب آلفای(α) کریپندورف برابر  84/0 حاصل شد که نشانگر قابلیت اعتماد مطلوب است یافته­های تحقیق نشان داد که موانع به‌کارگیری بازاریابی شبکه­ای در ورزش کشور شامل پنج مقوله اصلی موانع مدیریتی، اقتصادی، قانونی، روان‌شناختی و فرهنگی بود. راهکارهای استفاده از این بازاریابی مستلزم رفع موانع اطلاعاتی، قانونی، تکنولوژی و اجتماعی است و حاصل کاربرد بازاریابی شبکه­ای در ورزش ایران  کسب مزایای اقتصادی،  بهبود کیفیت خدمات و توانمندسازی منابع انسانی در ورزش کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers and Strategies of Using Network Marketing In Sports In Iran Country

نویسندگان [English]

  • Farideh Izadishahnani 1
  • sara keshkar 2
1 PhD Candidate in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sport Management, faculty of Physical Education And Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the barriers and strategies for using network marketing in sport industry in Iran. The study was qualitative research in which Thematic analysis was used to analyze data in three stages of open coding, the main and selective categories. The participants were selected based on Triangulation technique and included of experienced experts in network marketing, sports management experts who had related scientific works and researches. Participants were selected using purposive sampling method and thus the interviews started with 5 people and continued until reaching the theoretical saturation (N=25). The reliability of Crippen Dorf alpha (α) coefficient was 0.84, which indicates the desired reliability. Today, with the industrialization of sports, earning capital and generating income for sports organizations is accompanied by processes such as ticket sales, television broadcast rights, attracting financial sponsors and other similar cases, and taking advantage of marketing opportunities in sports creates the necessary platforms for interaction between Industry, trade and sports and have become a strategic bridge for the development of sports and its economic prosperity. The producers of sports products and services turn the competitive environment into an opportunity to gain the most profit by producing, creating and exchanging products and values with others and using the network marketing method, and in the production and sale of sports products and services, on the one hand, it creates employment and causes economic and social prosperity.
Network marketing, which is also known as multi-layer marketing or matrix, is a type of business in which consumers of a manufacturing company can be marketers of the products they consume and lead to employment in sports businesses, advertising sports products, healthy competition increases competitive sports brands and customer satisfaction from electronic sales. In the following research, after conducting the interviews and converting them into text, the data obtained from the interviews were examined and the main items were identified, and then the similar items were converted into concepts, and in the next step, the concepts aligned in the classes. A unit was placed and codes were assigned to them, and finally the codes became central and main categories. In the open coding phase, there were 104 primary codes (raw concepts), in the central coding phase, there were 26 categories, and in the coding phase, finally 12 themes were selected, identified and extracted.
In fact, network marketing in the country's sports industry is a young system that has faced many challenges and ups and downs since its emergence due to its similarity with pyramid networks, however, accepting this as an effective commercial tool is inevitable. and in Iran due to high liquidity among the people and the lack of safe and profitable investment, it has many fans and due to the sanctions, it is struggling with, the use of network marketing in the production of sports goods and services and providing international markets, in addition to the national currency, it helps to maintain or improve the income level of citizens in the long term. Therefore, network marketing has its own rules and you cannot succeed in it with the principles and solutions of traditional business. In this business, the intellectual frameworks must be corrected; because the main core in this profession is training with the aim of identifying and educating people who are at a high level in terms of knowledge, work and motivation, and its basis is compatibility with technology and innovation, perhaps this is why organizations with multi-level marketing are preferred. They use flat structures similar to organic organizations.
The findings of the research showed that the obstacles to the use of network marketing in sports in the country include five main categories of managerial obstacles (they are human resource management, product quality and managers' expertise), economic (increasing intermediation and unsuccessful marketing), legal (injustice and lack of legal permissions), psychological (psychological effects and damage of intellectual resources and opportunities) and cultural (lack of jurisprudential permission, social prejudice and media content). The solutions to use this network marketing require the removal of information barriers (education, information and media awareness), legal (removal of legal barriers and revision of laws), technology (use of technology) and social (removal of discrimination and fan organizations) and the result of the application of network marketing in Iranian sports is obtaining economic benefits (increasing liquidity, economic savings, improving the quality of services and empowering human resources), improving the quality of services (improving the production process and customer satisfaction) and empowering human resources (improving the ability of human resources and optimal utilization of facilities) in the sport of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • direct marketing
  • network marketing
  • sport
اشراق نیای جهرمی، عبدالحمید و جاودانی تبریزی نژاد، مسعود،)1385( "راه حل CRM ، یک استراتژی نوین بازاریابی"،دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین،تهران،https://civilica.com/doc/8952
افشار، محمد (1384). حضور و سقوط طرح­‌های بازاریابی چند سطحی در آلبانی، قابل دسترسی در www.nms.ir کد مطلب 211
ایزدی، بهزاد، کوزه‌چیان، هاشم، تجاری، فرشاد (1394). " بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با هواداران بر دوره ماندگاری آن‌ها درلیگ برتر فوتبال ایران"  مدیریت ورزشی،  دوره 7، شماره 2 ص ص: 291 -277.
پارسا‌مهر، مهربان، رسولی‌نژاد، سید پویا ، نیک‌نژاد، محمدرضا  (1393). " بررسی انگیزه‌های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال" پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم شماره 19، ص ص:187-196.
پور سلطانی زرندی، حسین، فروغی، الهام، رفیع شریف آباد، ربابه(1396). "ارتباط بازاریابی شبکه ای ادراک شده با پاسخ مصرف‌کنندگان کفش‌های رشته ورزشی والیبال" اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت.دانشگاه علوم پزشکی همدان.
جهاندیده، شجاعالدین (1397). بازاریابی شبکه‌ای در ایران: قایقی به گل‌ نشسته یا فرصتی برای کسب ثروت؟. بورسینه. https://www.bourseiness.com/30456/network-marketing-in-iran
دلالی اصفهانی، رحیم, واعظ برزانی، محمد, رفیعی کرهرودی، رضا (1387) "تاثیر واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی ایران" پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی، دوره  8, شماره 28 (ویژه اقتصاد) ; از ص ص: 13 - 30 .
سروش، عبدالکریم (1379) " نسبت عدالت و قانون" بازتاب اندیشه شماره 10.     
شاه‌مرادی، مهسا، محمود بابوئی، امید، خون سیاوشان، مسلم، مدنی، حمیدرضا (1396)." عوامل مؤثر بر توانمندسازی راهبردی مدیریت منابع انسانی" کنفرانس ملی دانشگاه شیراز،
صحرائیان، سید مهدی (1384). تجارت الکترونیک و مدیریت بازاریابی و فروش شبکه‌­ای چند مرحله‌­ای. تهران؛ معارف.
صمدی‌پور، راضیه،  بازآیی، قاسمعلی، (1393). " بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی با استفاده از تکنیک TOPSIS و A"  مجله مدیریت بازاریابی، ش 22.
ظهیری، مسعود، آقاپور، سیدمهدی (1393). "  اجتماعی شدن از طریق ورزش، ورزشی شدن از طریق جامعه" همایش علمی انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران. دوره 1.
عباسیان، مجتبی، کریم کشته، محمدحسین (1384). " تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی با استفاده از مدل‌های اقتصادی" پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
عسکرزاده، مریم؛ حیدری‌نژاد، صدیقه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در ورزش استان خوزستان، مطالعات مدیریت ورزشی، 12: 61-74
علیزاده، زینب؛ هنری، حبیب (1389). "بررسی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی ورزش"، به‌عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای،مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی 2 :136-113.
علی­نژاد، علیرضا، محمد چور، پرویز، اسفندیاری، نیما (1388). "ارزیابی و بهبود فرایندهای تولید با استفاده از متدولوژی شش سیگما" مجله مدیریت توسعه و تحول 2، 75-84.
فیروزیان، فرشته، بحرالعلوم، حسن، دهقانپوری، حوریه (1399)." تأثیر بازاریابی شبکه‌­ای اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه‌های ورزشی" فصلنامه علمی پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی. تابستان – شماره دوم – دوره اول.
کریمایی، میثم (1389). فقه و فرهنگ. تبیان. https://article.tebyan.net/155273
کشکر، سارا، قاسمی، حمید، پورکیانی، محمد (1398). "مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش­‌های تفریحی". انتشارات قهرمان‌زاده، تهران،چاپ اول.
محمد زمانی، مجید، باقری میاب، مجید، امامی، سید مجتبی (1400)." چارچوب تحلیل اثر محتوای برنامه­‌های رسانه ملی بر فرهنگ مصرف" فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری / دوره پانزدهم/ شماره 1 / پیاپی 37 /40 -9.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1382). قانون نظام صنفی کشور. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94011.
هنری، حبیب، احمدی، عبدالحمید، مرادی، مهدی (1391)." بررسی عوامل مؤثر نقش­‌های اطلاع­‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌­های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی " مدیریت ورزشی، شمارة 12 -ص ص : 145 - 1 .
وزارت صنعت، معدن و تجارت (1391). دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت­‌های بازاریابی شبکه‌­ای. تهران، معاونت توسعه و بازرگانی داخلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت. «مراحل صدور مجوز». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ اوت ۲۰۱۶.
ولی‌زاده، مجتبی، اکبری، زهرا، (1389) " انتقال تکنولوژی و راهکارهای موفقیت آن در کشورهای در حال توسعه" چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، https://civilica.com/doc/94664/.
ویلیامز، رابین م. (1394). پیش داوری. ترجمه حسن چاوشیان. راسخون. https://rasekhoon.net/article/show/1136419
 
Bălăşescu, M. (2020). Outlook on Mlm Systems Development A Marketing Approach. Bulletin of The Transilvania University Of Brasov. Economic Sciences. Series V, 13(1), 9-14.
Basit T. N. (2003). Manual or Electronic? The Role of Coding In Qualitative Data Analysis. Educational Research Vol. 45 No. 2 Summer 2003 143–154.
Black, J. A. (2005). Facilitating The Development Of The Organizational Competence: Managerial Expertise. In Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal. Emerald Group Publishing Limited.
Çağlar, K. (2019). Network Marketing Sistemi Ve Vergilendirilmesi. Mali Cözüm Dergisi, 29, 193-204.
Clarck, A. (2003). “Management Electronic Commerce”. Warren, Gorham and Lamont, Boston, Massachusetts, Pp: 123-127.
Day, I.  (1993). Qualitative Data Analysis:  A User-Friendly Guide For Social Scientists.London: Routledge.
Erdağ, Nevzat Network Pazarlamanın Püf Noktaları.  (Erişim Tarihi 23.12.2018).   Http://Www.Nevzaterdag.Com/Network-Pazarlamanin-Pufnoktalari/,
F, C., & Hanspal, T. (2019). Participation and Losses In Multi-Level Marketing: Evidence From An Ftc Settlement (No. 207). Safe Working Paper.
Ghadami, S., Badriazarin, Y., Javnai, V., & Ahmadi Moghaddam, P. (2021). “The Impact of Network Marketing on Promoting And Maintaining A Brand Of Foreign Sporting Goods”. Applied Research In Sport Management, 10(1), 31-43.
Gulabdin, S., Sung, T. P., & Sondoh, S. L. (2021). A Study on The Agent of Multilevel Marketing (Mlm) In Sabah. Asian Journal of Entrepreneurship, 2(2), 28-39.
Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. (2005). “E-Commerce In Hong Kong: An Empirical Perspective And Analysis”. Internet Research, 15(2), Pp: 141-159.
Imanah, F. D. (2021). Peluang Bisnis Network Marketing Dimasa Pandemi Covid-19 :( Studi Kasus Pada Pt. Natural Nusantara Yogyakarta). Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(2), 75-83.
Jens J., Dahlgaard, Ghopal K., Khanji, & Kai Kristensen, (1997).” Fundamentals Of Total Quality Management” Published February 4, 2005 By Routledge. Isbn 9780748772933.
José-Cabezudo, R. S., Gutiérrez-Cillán, J., & Gutiérrez-Arranz, A. M. (2008). “The Moderating Role of User Motivation In Internet Access And Individuals' Responses To A Website”. Journal of Internet Research, 18(4), Pp: 393-404.
Kalashi, M., Hoseini, S.  E., & Rajaei, M.  H. (2016). The Effect of Government and Households Sports Expenditure To Gross Domestic Product In Iran.  Sport Management Studies, 8(38), 165-82.
Keong, L. S., & Dastane, O. (2019). Building A Sustainable Competitive Advantage For Multi-Level Marketing (Mlm) Firms: An Empirical Investigation Of Contributing Factors. The Journal of Distribution Science, 17(3), 5-19.
Keshkar S., Dickson G., Ahonen A., Swart K., Addesa F., Epstein A., et Al . (2021). The Effects Of Coronavirus Pandemic On The Sports Industry: An Update. Ann Appl Sport Sci. 2021; 9 (1).
Doi: 10.29252/Aassjournal.964
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis – An Introducrion to Its Methodology: Sage
Conference on Education Innovation and Economic Management (Iceiem 2019). Atlantis Press.
     Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship With Performance And Satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572.
     Neacsu, N.A. (2016(. Consumer Protection In Electronic Commerce. Bulletin of The
Transilvania University of Brasov, Series V, Vol. 9 (58) No. 1, Pp. 301-308
Nikolaienko, S., & Kashchuk, K. (2020). Features and Prospects For The Insurance Products’implementation Through Network Marketing. Economics. Management. Innovations, (1 (26).
Oladele, S., & Laosebikan, J. (2021). Perception of Financial Variants of Multilevel Marketing Strategy and Growth of Network Marketing Companies In Nigeria.
Öztürk, E. (2017). Network Marketing (Ağ Pazarlama) Sisteminin Türk Vergi Sistemi Karşisindaki Durumu. Vergi Raporu, (211), 69-77.
Roman, M., Wasiak, M., Roman, M., Roman, K., Niedziółka, A., Krasnodębski, A., & Królak, S. (2021). Essence of The Compensation Plan In The Process of Motivation In Multi-Level Marketing (Mlm). A Case Study. Sustainability, 13(16), 8738.
Smith, P. R., & Zook, Z. (2011). “Marketing Communications: Integrating Offline and Online With Social Media”. Kogan Page Ltd., London, Pp: 412-416.
Swert K. D. (2012). Calculating Inter-Coder Reliability In Media Content Analysis Using Krippendorff’s Alpha. University Of Amsterdam.
Taylor, S.  J., & Bogdan, R.  (1998). Introduction to Qualitative Research Methods. New York:  John Wiley.
Yaakob, S., Kartika, B., Jamaludin, M. A., Razali, M. A., & Perdana, F. F. P. (2020). A Critical Analysis of Halal Marketing In Malaysia’s Multi-Level Marketing (Mlm) Industry. Journal of Halal Industry & Services, 3(1).
Yong, J. (2015). The Study and Research on Chinese Sports Network Marketing Strategy. In Ubiquitous Computing Application and Wireless Sensor (Pp. 519-528). Springer, Dordrecht.
Zhang, J. (2018, August). Strategy of Sports Brand Network Marketing on The Basis Of Brand Image Promotion. In International Conference on Management, Economics, Education and Social Sciences (Meess 2018). Atlantis Press: Advances In Social Science, Education And Humanities Research (Vol. 236, P. 39).