کلیدواژه‌ها = موقعیت راهبردی
تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش کشتی (مورد مطالعه: هیات کشتی استان لرستان)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 63-42

10.34785/J017.2020.751

سجاد طاری؛ اسفندیار خسروی زاده؛ عزت اله شاه منصوری