تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش کشتی (مورد مطالعه: هیات کشتی استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل ذینفعان اصلی کشتی استان بودند که 169 نفر از آنها به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شد که پس از تایید روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها به ترتیب برابر با 871/0، 896/0، 915/0 و 841/0 بدست آمد. داده ها از طریق ماتریس های تحلیل محیطی، ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی، ارزیابی درونی و بیرونی و آزمون فریدمن در بسته نرم افزار SPSS16 نسخه 16 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که این هیات دارای 11 نقطه قوت و 18 نقطه ضعف بود و با 14 فرصت و 14 تهدید مواجه بوده است. برگزاری منظم مسابقات در تمامی سطوح به دور از هرگونه تبعیض، فقدان بازاریابی؛ جمعیت جوان با انگیزه و مستعد، و مشکلات اقتصادی استان و همچنین مسایل مالی اکثر ورزشکاران به ترتیب به عنوان مهمترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید بودند. این هیات از نظر راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار داشت. همچنین، براساس تحلیل محیطی، در مجموع 15 راهبرد شامل 2 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد رقابتی، 8 راهبرد محافظه کارانه و 1 راهبرد تدافعی برای هیات کشتی استان تدوین شد. پیشنهاد می شود، این هیات راهبردهای محافظه کارانه را در اولویت قرار دهد و با تدوین برنامه عملیاتی مناسب، زمینه اجرای این راهبردها را در هیات کشتی استان فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental analysis and codifying wrestling development strategies (Case study: Lorestan Province wrestling board)

نویسندگان [English]

  • sajad Tari 1
  • Esfandyar Khosravizadeh 2
  • Ezatollah Shahmansoori 3
1 M.A in Sport Management, Arak University, Arak, Iran
2 Associate Professor in Sport Management, Arak University, Arak, Iran
3 Assistance Professor in Sport Management, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

This research was applied research in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection, which was done by survey method. The statistical population included the main stakeholders of the province's ship, 169 of whom were purposefully selected as a sample. A researcher-made questionnaire was used to collect data. After confirming the face and content validity by experts, its reliability through Cronbach's alpha coefficient for strengths, weaknesses, opportunities and threats were equal to / 871, respectively. 0, 896, 0.915 and 0.841 were obtained. Data were analyzed through matrices of environmental analysis, internal evaluation, external evaluation, internal and external evaluation and Friedman test in SPSS16 software package version 16. The results showed that the board had 11 strengths and 18 weaknesses and faced 14 opportunities and 14 threats. Holding regular competitions at all levels away from any discrimination, lack of marketing; Motivated and talented young population, and the economic problems of the province as well as the financial problems of most athletes were the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats, respectively. The board was strategically conservative. Also, based on environmental analysis, a total of 15 strategies including 2 offensive strategies, 4 competitive strategies, 8 conservative strategies and 1 defensive strategy were developed for the province's wrestling staff. It is suggested that this board prioritize conservative strategies and provide the ground for the implementation of these strategies in the provincial wrestling board by formulating an appropriate action plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental analysis
  • Strategy
  • Wrestling
  • strategic position