کلیدواژه‌ها = رویداد ورزشی
تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 195-172

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.007

احمد نظری ترشیزی؛ مهدی طالب پور؛ رضا حیدری؛ فائزه سعدآبادی