تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی بر برند شهری بود. روش پژوهش شبه تجربی و از نوع کاربردی و شامل یک مرحله پیش آزمون و یک مرحله پس آزمون بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برند شهری مریلس و همکاران (2009) بود. روش اجرا به این صورت بود که ابتدا بین یک گروه از افراد که به محل برگزاری مسابقات نرفته بودند، پرسشنامه برند شهری توزیع شد (گروه کنترل) سپس با رفتن به محل برگزاری مسابقات کشتی جام باشگاه‌های جهان در بجنورد، ابتدا پرسشنامه بین تماشاچیان پخش شد و از آن‌ها خواسته شد به پرسشنامه برند شهری پاسخ دهند و یک هفته بعد از اتمام مسابقات، دوباره به همان پرسشنامه پاسخ دادند. تعداد 90 نفر از افراد به صورت در دسترس در سه گروه که 30 نفر به عنوان گروه به پرسشنامه پاسخ دادند. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آنوای یک راهه و تی زوجی برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین نمرات برند شهری گروه کنترل و گروه گردشگران تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در گروه افراد بومی بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. در نتیجه میتوان بیان کرد که رویدادهای کوچک در بین گروه علاقه مند به آن رویداد ورزشی حس تعلق بیشتر به شهر و احساس رضایت درونی منجر خواهد شد پس مهم است که شهرهای کوچکتر از این فرصت استفاده کنند و با دریافت حق میزبانی مسابقات ورزشی مختلف در ارتقا برند شهر خود گام بردارند و از مزایای آن بهره مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of International Sports Events on the City Brand (Case Study: Bojnourd County)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nazari Torshizi 1
  • Mahdi Talebpour 2
  • Reza Heydari 3
  • Faeze Saadababi 4
1 PhD student of Sport Management.Ferdowsi university of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Master student of sport management, Ferdowsi University
چکیده [English]

The aim of the present study was to influence international sporting events on the urban brand. The research method was quasi-experimental and applied and included a pre-test and a post-test. The research tool was the standard urban brand questionnaire of Merrils et al. (2009). The method was as follows: first, a city brand questionnaire was distributed among a group of people who did not go to the venue (control group), then by going to the World Club Cup wrestling venue in Bojnourd, first a questionnaire was distributed among the spectators. It was broadcast and they were asked to answer the Urban Brand Questionnaire, and a week after the competition, they answered the same questionnaire again. 90 people were available in three groups, of which 30 people answered the questionnaire as a group. Kolmogorov-Smirnov test, one-way ANOVA and paired t-test were used to compare the pretest and posttest groups. The results showed that there was no significant difference between the urban brand scores of the control group and the tourist group, but a significant difference was observed between the pre-test and post-test in the indigenous group. As a result, it can be said that small events among the group interested in that sporting event will lead to a greater sense of belonging to the city and a sense of inner satisfaction, so it is important that smaller cities use this opportunity and upgrade by hosting various sports competitions. Take the brand of your city and enjoy its benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban brand
  • Sporting event
  • Tourists
  • Local communities
  • Bojnourd