دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 149-1 
2. تبیین ویژگی‌های شخصیتی و ارزش ویژۀ برند پوشاک ورزشی

صفحه 41-19

https://doi.org/10.34785/J017.2020.219

مهدی نجاریان؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمد خبیری؛ افسر جعفری