شناسایی و اولویت بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، آمل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، آمل، ایران

10.34785/J017.2020.386

چکیده

< p>فرایند پژوهش حاضر در دو مرحله صورت پذیرفت در مرحله اول به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با نظرخواهی از 20 خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی و تولیدکنندگان پوشاک ورزشی در این زمینه انجام گرفت که در این مرحله 7 شاخص شناسایی گردید. در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار Expert choice به وزن دهی شاخصهای شناسایی شده پرداخته شده است. جهت اطمینان از روایی و پایایی داده های جمع آوری شده، از روش چک کردن توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هفت مولفه قیمت، طراحی و شیک بودن، کیفیت محصول، کیفیت خدمات، تبلیغات، محیط فروشگاه و نام تجاری در وفاداری مشتریان پوشاک ورزشی ایرانی تاثیر دارند که مهمترین آنها مولفه قیمت می باشد. با توجه به نتایج تحقیق به تولیدگنندگان و مدیران فروشگاه های پوشاک ورزشی پیشنهاد می شود با ارایه تخفیفات مناسب به مشتریان میزان وفاداری آنها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the causes of customer loyalty to the Iranian sportswear brand with the AHP approach

نویسندگان [English]

  • mohammad sarreshtehdari 1
  • Mohammad Purkiani 2
  • Farshad Emami 3
1 PhD Student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran
چکیده [English]

< p >The present research process was carried out in two stages. In the first stage, a semi-structured interview was conducted with a survey of 20 experts, including professors of sports marketing management and sportswear manufacturers in this field, in which 7 indicators were identified. In the second step, using the Expert choice software, the identified indicators are weighted. In order to ensure the validity and reliability of the collected data, the method of checking by the interviewees was used. The results showed that seven components of price, design and style, product quality, service quality, advertising, store environment and brand have an effect on customer loyalty of Iranian sportswear, the most important of which is the price component. According to the results of the research, it is suggested to the manufacturers and managers of sports clothing stores to increase their loyalty by offering appropriate discounts to customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loyalty
  • Sportswear
  • Customer
  • Hierarchical Analysis
Ahmadi, Y., mirzazadeh, Z., azimzade, M. (2018). Analysis of consumer purchase behavior toward Foreign brands of Sports apparel. Sport Management and Development, 7(3), 88-97.
Ahmed, M. A., Khalid, S., & Ahmad, M. (2018). Repurchase Intentions Toward Trendy Clothing Fashion in Muslim Communities: The Role of Social Influence, Brand Attachment and Perceived Value. Journal of Islamic Business and Management, 8(2), 480-500.
Azadi, R., Yousefi, B., & Eidy, H. (2015). The Impact of Selected Marketing Elements on Brand Equity in the Sports Apparel Industry from the Perspectives of Students and Graduates of Physical Education and Sport Sciences (Case Study, Iranian Valuable Sports Brands Available in the Iranian Market). Research in Academic Sport, 8,3-39.
Azadi, R., Yousefi, B., Eydi, H. (2015). The role of media and advertising, to promote brand equity in the sports apparel industry. Communication Management in Sport Media, 2(2), 66-75.
Danish, R. Q., Khan, M. K., Ghafoor, M. M., Ahmad, I., Humayon, A. A., & Aslam, S. (2018). Impact of Brand Loyalty in Assessing Purchase Intentions of a Customer: A Study of Automobile Industry in South Asian Perspective. South Asian Studies, 33(2), 347.
Ezadmanesh, M, & Sharifian, M. (2015). Factors affecting loyalty of the purchase decision makers and players to the brand sports apparel of the Premier League football clubs. JRSM. 2015; 5 (9) :73-82.
HadiPour, J. (2017). “The Effect of Brand Leadership and Brand Image on Brand Relationship Quality Considering the Role of the Brand Adoption Community Case Study”. Azad University, Tehran, Iran.
Iranmanesh, M., Sh, E., Gh, K. (2016). Affecting Factors on Football Players’ Loyalty to Sport’s Apparel Brand - Case: in the Premier League of Iran. Journal of Business Administration Researches, 8(16), 1-15.
Jaberi, A., Soltan Hosseini, M., Nederian, M., khazaei pool, J. (2014). Providing a model for developing football teams’ brand loyalty of pro league in IRAN by applying SEM. Journal of Sport Management, 6(3), 475-492. doi: 10.22059/jsm.2014.51509
jalaly, M., shafiee Roodposhti, M. (2013). Analysis of factors influencing customer value proposition in clothing industry (case study: Pol Clothing). New Marketing Research Journal, 3(2), 47-68.
jamshidi, O., Hamidi, M., Khabiri, M. (2015). Analysis of the competitive situation in the sports apparel industry using Porter's competitive model. Applied Research in Sport Management, 4(1), 105-115.
Keshkar, S., salman, Z., jabbari, J. (2013). The Relationship between Satisfaction and Loyalty with Domestic and Foreign Sport Garments in Female Bodybuilders. Journal of Sport Management, 5(3), 117-136. doi: 10.22059/jsm.2013.35713
Khundyz, Z. (2018) The Influence Factors of Brand Loyalty: Mobile Phone Industry. American Journal of Industrial and Business Management, 8, 1624-1633. https://doi.org/10.4236/ajibm.2018.86108
Ledikwe, A., Roberts-Lombard, M., & Klopper, H. B. (2019). The perceived influence of relationship quality on brand loyalty. African Journal of Economic and Management Studies.
Lim, R., & Aprianingsih, A. (2015). Factors influencing brand loyalty towards sportswear in Bandung. Journal of business and management, 4(8), 932-943.
Lin, Y. T., & Lin, C. H. (2008). Factors influencing brand loyalty in professional sports fans. Global journal of business research, 2(1), 69-84.
Malik, M. E., Ghafoor, M. M., Hafiz, K. I., Riaz, U., Hassan, N. U., Mustafa, M., & Shahbaz, S. (2013). Importance of brand awareness and brand loyalty in assessing purchase intentions of consumer. International Journal of business and social science, 4(5).
Mansouri, H., Sadeghi Broujerdi, S., & Izadi, B. (2017). Identification and Prioritization of Foreigners Prefer to Buy Second- Hand Sporting Goods AHP Approach. Sport Management Studies, 9(44), 73-92. (Persian). Doi: 10.22089/smrj.2017.2635.1533.
Sung, Y., & Kim, J. (2010). Effects of brand personality on brand trust and brand affect. Psychology & Marketing, 27(7), 639-661.
Taleghani, M., & Taghizadeh Jourshari, M. (2012). Assessment of Gender Differences in Brand Loyalty of Sportswear Consumers (Case Study: A Sport Shops in the City of Rasht). Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(3), 2138-2144.
Vajarodaya, C., & Fernando, M. S. C. L. (2019). Factors Influencing Purchase Intention towards a Retail Clothing Company. International Research E-Journal on Business and Economics, 3(1).