طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی البرز دانش، قزوین، ایران

5 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی بوده که به صورت میدانی و با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری شامل بازاریابان شرکت‌های تولیدی ورزشی شهر تهران (245N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران (150n=) نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت شایستگی بازایابان با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود که پس از بررسی توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی سوالات و استخراج مولفه‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. درنهایت 6 مولفه با 30 سوال قابل‌قبول پس از چرخش واریماکس استخراج شد. از روایی همگرایی و واگرایی برای بررسی روایی و پایایی سازه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد روایی سازه‌ای پرسشنامه مناسب است. برای تحلیل داده‌ها و طراحی مدل از نرم‌افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های سخت و نرم 62/0، فن بیان62/0، هنر ابراز وجود با50/0، اصول آداب و معاشرت 44/0، آشنایی با اصول مذاکره 37/0 و مدیریت دانش بازاریاب با 47/0، مدیریت تشریفات بازاریابان ورزشی را تبیین نمودند. مدیریت تشریفات عامل مهمی در ارتباط با مشتریان بوده و بازاریابان ورزشی با بکارگیری و بهبود مولفه‌های تحقیق در فرآیند بازاریابی، می‌توانند به توفیقات بیشتری نائل شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a competency model for Iranian sports marketers

نویسندگان [English]

  • Hossein zareian 1
  • mohammad hasan abdollahi 2
  • fahime mirzaei 3
  • Leila Dast Amooz 4
  • sajad gholami torkesaluye 5
1 Assistant Professor of Sports Management, Institute of Physical Education and Sports Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 PhD Student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Master of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Science, Alborz Danesh Non-Profit University, Qazvin, Iran
5 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Science, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to design a competency model for Iranian sports marketers. The research method was descriptive and functional that was done fieldwork using structural equations. The Statistical Society included marketers of sports production companies in Tehran (N= 245) Using Cochran's formula (n = 150) people were selected by simple random sampling. The measuring instrument was a researcher-made competency management questionnaire with a 5-point Likert scale, which was used by 10 professors of sports management. Exploratory factor analysis was used to investigate the questions and extract the components. Finally, 6 components with 30 acceptable questions were extracted after varimax rotation. Convergence and divergence validity were used to evaluate the construct validity and reliability. The results showed that the construct validity of the questionnaire is appropriate. SPSS24 and SmartPLS2 software were used for data analysis and model design. showed that the hard and soft skills 0.62, Rhetorical 0.62, art of self-expression with 0.50, Principles of etiquette and association0.44, Familiarity with the principles of negotiation 0.37, and marketing knowledge management with 0,47 Explained the management of sports marketers' Protocols. Protocol management is an important factor in customer relations and sports marketers can achieve more success by applying and improving research components in the marketing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Marketer Knowledge
  • Rhetorical
  • hard and soft skills
  • art of self-expression
Adnan, A., saher, N., Naureen, H., Qureshi, S., & Khan, Y. N. (2013), What shapes Ethical Behavior of Sales Team? A case study of banking sector of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(1), 424-442.
Arbaina, S., & Suresh, A. S. (2018). Determinants of Consumer Buying Behaviour and its Effect on Buying Intention: Evidence from Indian Organised Sports Retail. International Journal of Management Studies, 3(5).
Babalola Anthony, A., & Anifowose Ojo, S. A Study of the Compliance of Practising Quantity Surveyors with the Professional Code of Conduct in Nigeria.
Banar, N., Karimi varkani, A., & Gohar rostami, H. (2018). Designing a sports sponsorship loyalty model with an emphasis on affiliate marketing and communication quality. Quarterly Journal of Sports Management and Development, 1(13). [Persian].
Barari, M., & Ranjbarian, B. (2011). Observance ethics in sales and its effect on the quality of the customer relationship with the organization. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 6(4). [Persian].
Bidarmaghz, A. (2016). Ritual Strategy in Communication Management. Tehran, Morsal Publications, Second Edition. [Persian]
Chant, S., Jenkinson, T. I. M., Randle, J., & Russell, G. (2002). Communication skills: some problems in nursing education and practice. Journal of clinical nursing, 11(1), 12-21.
Faryabi, M., Akbari dibavar, A., Yahyapour, B., & Ghanbari, S. (2018). Investigating the effect of communication skills on internal marketing and its relationship with organizational effectiveness (Case Study: Five Star Hotels in Iran), The first national conference on tourism and green tourism, Hamedan, Shahid Mofteh College. [Persian].
Fayazi, M., & Modares nia. (2017). Develop ethical behavioral criteria for marketing and sales forces. Quarterly Journal of New Marketing Research, 7(3), 125-140. [Persian].
Hansen, J. D., & Riggle, R. J. (2009). Ethical salesperson behavior in sales relationship. Journal of Personal Selling & Sales Management, 2, 151-166.
Hassanzadeh, M., & Amirhesari, S. (2015). Investigating the effect of CRM quality on the loyalty of Olympic sports audiences. The first national conference on sports marketing, Tehran. [Persian].
Izadi, B., Moradi hezari, R., & Abdollahi, Sh. (2017). Analysis of the relationship between ethics in bodybuilding clubs and athletes' behaviour. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 12(2). [Persian].
Izadi, B. (2012). Designing a Communication Marketing Model in the Iranian Football Premier League. PhD Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. [Persian].
Kaplan, R., & Norton, D. (2005). Strategy maps: using intangible assets for superior performance. Management Today, 21(6), 10-15.
Khabiri, M., Mohammadi, R., & Sadeghi, R. (2013). Investigating the effective factors on the participation of customers of bodybuilding clubs in mouth to mouth communication. applied research in sports, 4, 79-86. [Persian].
Koozechian, H., Sardari, M., Ehsani, M., & Amiri, M. (2019). Design and test of ethical marketing model in sports production industry. Journal of Sports Management Studies, doi: 10.22089/smrj.2019.6869.2436. [Persian].
Mahmodi, A., Keshgar, S., Soltani, M., & Eslami, A. (2015). The relationship between the professional ethics of sports equipment sellers with the formation of stable relationships between customers and Seller. New approaches in sports management, 3(10), 21-33. [Persian].
Masoumi, M. (2004). Scientific Diplomacy and Diplomatic formalities, Diplomatic Duties and Characteristics. Tehran, Ministry of Foreign Affairs, Volume II. [Persian].
Molaei Fini, F., & Sheikhi Fini, A. (2016). A study on the relationship between communication skills and mental health and job empowerment. Journal of Exploratory Studies in Law and Management, 3(2), 82-6. [Persian].
Nemati, M., Karamipour, M., & Mohammadi chamnari, H. (2015). Relationship between communication skills and entrepreneurial skills among students of Allameh Tabatabaei and Kharazmi University. Communication Culture Studies, 9(31), 285-325. [Persian].
Punwatkar, S., & Verghese, M. (2014). The Impact of Salesperson's Behavior on Consumer's Purchase Decision: An Empirical Study. The IUP Journal of Marketing Management, 13(2), 72-83.
Rajaobelina, L., & Bergeron, J. (2009). Antecedents and consequences of buyer-seller relationship quality in the financial services industry. International Journal of Bank Marketing, 27 (5), 359-380.
Schwepker, C., & Hartline, M. (2005), Managing the Ethical Climate of Customer-Contact Service Employees. Journal of Service Research, Vol 7 (4), 377-397.
Shekari, A., Rahimi, F., & Karahi moghaddam, S. (2015). Investigating the effect of relational marketing on customers' purchasing decision mediated by Oral ads. Journal of Marketing Management, 10(28), 1-14. [Persian].
Thomas, J. L., Vitell, S. J., Gilbert, F. W., & Rose, G. M. (2012). The impact of ethical cues on customer satisfaction with service. Journal of Retailing, 78, 167–173.
Tuan, N. M. (2015). The Impact of Ethical Sales Behavior on Customer Loyalty: A Case from Vietnam. International Journal of Business and Management, 10 (3), 152- 168.
Vadaye, P. (2016). Body Language in Negotiation. New Generation Publishing, Third Edition. [Persian].
Vasudevan, H., Gaur, S. S., & Shinde, R. K. (2013). Relational switching costs, satisfaction and commitment a study in the Indian manufacturing context. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 18(4), 342-353.
Zarrin jouy alvar, S., mahmoudi meimand, M., Albonaeimi, I., & Samiei nasr, M. (2018). Designing and explaining the internal marketing model of Iran's free zones. New marketing research, 8(2), 1-18. [Persian].