دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1400، صفحه 1-200 
1. طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

صفحه 1-25

حسین زارعیان؛ محمدحسن عبدالهی؛ فهیمه میرزایی؛ لیلا دست آموز؛ سجاد غلامی ترکسلویه


7. امکان‌سنجی اکولوژیکی - انسانی توسعه اکوتوریسم ورزشی در مناطق کویری (موردمطالعه: استان قم)

صفحه 151-175

احسان محمدی ترکمانی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ آرمان جبرائیلی