دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1400، صفحه 1-180 
طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

صفحه 31-52

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.646

حسین زارعیان؛ محمدحسن عبدالهی؛ فهیمه میرزایی؛ لیلا دست آموز؛ سجاد غلامی ترکسلویه