دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1400، صفحه 1-180 
2. طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

صفحه 31-52

حسین زارعیان؛ محمدحسن عبدالهی؛ فهیمه میرزایی؛ لیلا دست آموز؛ سجاد غلامی ترکسلویه