بررسی وضعیت هویت هواداری باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

4 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت هویت هواداری باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود که به صورت مطالعه موردی بر روی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران انجام گرفت. . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی و از نظر هدف کاربردی با پیروی از مطالعات موردی می‌باشد که از منظر جمع‌آوری داده‌ها به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه تحقیق را کلیه هواداران باشگاه استقلال تهران تشکیل می‌دادند که تعداد 346 نفر از آن‌ها با توجه به قلمروی مکانی و زمانی به‌عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شدند. به‌منظور سنجش میزان هویت هواداران از مقیاس هویت هواداران ورزشی ساخته‌شده توسط شجیع، سهرابی و فولادیان (2009) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که بین خرده مقیاس‌های هویت خود و هویت اجتماعی به تفکیک تحصیلات هواداران ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رتبه‌بندی فریدمن نشان داد که از میان عوامل تشکیل‌دهنده هویت هواداران، هویت خود رتبه اول و تأثیرپذیری و هویت اجتماعی رتبه‌های دوم و سوم را به دست آوردند. با توجه به نتایج پژوهش، شناخت مولفه‌های هویت هواداری، تشکیل نظام مدیریت هواداران، توجه به نیازهای هواداران، توجه اساسی به کانون‌های هواداری از جمله اقدامات عملیاتی است که اقدام به آن‌ها بیش از پیش ضروری جلوه می‌نماید..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Identity Status of Iranian Premier League Football Clubs Fans (A Case Study of Esteghlal Tehran Cultural and Athletic Club)

نویسندگان [English]

  • Reza Heydari 1
  • kianoosh shajiee 2
  • seyed mosatfa moaven afshari 3
  • mahnaz gol goli 4
1 PhD Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D. in Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Student of Sport Management, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
4 MSc Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the identity situation of Iranian Premier League clubs, which was a case study on Esteghlal Cultural and Sports Club of Tehran. The present study is a descriptive-survey research and in terms of purpose is an applied one. by following case studies that were conducted in the field form from the perspective of data collection. The research population consisted of all fans of Esteghlal Club of Tehran which 346 persons were selected as the final sample of the research according to the spatial and temporal domain. In order to measure the identity of the fans, the Sports Fans Identity Scale that was created by Shajieh, Sohrabi and Fouladian (2009), was used. The results of one-way analysis of variance test show that there is a significant difference between self-identity and social identity subscales based on the segregation of sports fans’ education. Also, the results of Friedman ranking test showed that among the factors that construct the fans' identity, their identity was ranked first and their influence and social identity were ranked second and third. According to the results of the research, recognizing the components of fan identity, forming a fan management system, paying attention to the needs of fans, and paying basic attention to fan centers are among the operational measures that are becoming more and more necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports fans
  • Self-Identity
  • Social Identity
  • Impressionability
  • Esteghlal Tehran