شناسایی موانع توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمانشاه . باغ ابریشم. دانشگاه رازی. خوابگاه دخترانه کوثر دانشگاه رازی

2 کرمانشاه . باغ ابریشم. دانشگاه رازی.

چکیده

برند به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود هر سازمان است و تحلیل استراتژیک چالش‌های توسعه برند در هر سازمانی ازجمله لیگ برتر فوتبال ایران حیاتی است. بر همین اساس تحقیق حاضر به تحلیل چالش‌های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و AHP پرداخت.این تحقیق در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی با حیطه تخصصی بازاریابی، کارشناسان و صاحبنظران فوتبال و نیز مدیران اجرایی لیگ و باشگاه‌های فوتبال بودند. در بخشی کیفی با 18 نفر از جامعه تحقیق مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگان) 85 نفر به عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند. در بخش کیفی 157 نشان موثر بر توسعه برند لیگ شناسایی شد و سپس در کد گذاری محوری در 20 مفهوم طبقه بندی شدند. در بخش کمی اولویت هریک از چالش‌های اثرگذار بر توسعه برند با روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد که در اولویت اول ضعف در ساختار مدیریتی و در اولویت آخر چالش‌های ادراکی بود. بکارگیری این مدل می‌تواند مدیران را با اولویت های رسیدگی به چالش‌های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران آشنا ساخته و امکان یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد برند لیگ برتر فوتبال ایران را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying barriers to Development of Iranian Premier League Brand by Integrating Balanced Scorecard Approach and AHP

نویسندگان [English]

  • negar gholipour 1
  • Hossein Eydi 2
  • bahram yosefi 1
1 razi university
2 kermanshah
چکیده [English]

Brand is as one of the most important intangible assets of any organization and strategic analysis of brand development barriers in any organization including Iranian Premier League is necessary. Accordingly, the present study analyzed the barriers to the development of the Iranian Premier League brand by combining the Balanced Scorecard approach and the AHP. This study was conducted in two parts: Qualitative and Qualitative. The statistical population of this study consisted of sport management faculty with specialized marketing, soccer experts and experts, as well as executives of the league and football clubs. 18 individuals were interviewed in the qualitative part, and in the quantitative part, 85 individuals were selected as the statistical sample using non-probable judgment sampling (expert opinion). In the qualitative section, 157 labels were identified that influenced the development of the league brand and were then classified into 20 concepts in axial coding. In the quantitative part, the priority of each of the barriers affecting brand development was determined by the hierarchical analysis method, with first the weaknesses was the management structure and the last priority was the perceptual barriers. Applying this model can familiarize managers with the priorities of addressing the barriers to the development of the Iranian Premier League brand and allow for the integration of performance evaluation of the Iranian Premier League brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance measurement
  • football
  • development
  • Strategy
  • management